hop dong mo gioi - COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ________________ HÔÏP ÑOÀNG MOÂI GIÔÙI THÖÔNG MAÏI Soá: /HÑMG- Caên cöù Luaät Thöông maïi nöôùc coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam.- Caên cöù Nghò ñònh............../CP ngaøy..............thaùng naêm cuûa Chính phuû höôùng daãn thi haønh Luaät Thöông maïi.- Caên cöù.............(vaên baûn höôùng daãn caùc caáp caùc ngaønh).- Caên cöù bieân baûn ghi nhôù ngaøy. .thaùng.....naêm Hoâm nay ngaøy........thaùng...naêm...................taïi chuùng toâi goàm coù: BEÂN MOÂI GIÔÙI: NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN H- Ñòa chæ truï sôû chính:.............................................................- Ñieän thoaïi:...............Telex:..................Fax:............................- Ñaïi dieän laø:...........................Chöùc vuï: ................................ Trong hôïp ñoàng naøy goïi taét laø beân A. BEÂN ÑÖÔÏC MOÂI GIÔÙI: COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI VAØ DÒCH VUÏ X- Ñòa chæ truï sôû chính:.............................................................- Ñieän thoaïi:...............Telex:..................Fax:............................- Taøi khoaûn soá:..................Môû taïi ngaân haøng:......................
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

hop dong mo gioi - COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online