hop dong nghien cuu san pham moi

hop dong nghien cuu san pham moi - C NG HÒA XÃ H I CH...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ ự ạ---------------- H P Đ NG NGHIÊN C U THI T K S N PH M M I Ợ Ồ Ứ Ế Ế Ả Ẩ Ớ H p đ ng s …../HĐNCTK ợ ồ ố Hôm nay ngày … tháng … năm … T i đ a đi m: ………………………………………………………………………………………………. ạ ị ể Chúng tôi g m có: ồ Bên A (Bên đ t yêu c u nghiên c u thi t k ) ặ ầ ứ ế ế- Tên doanh nghi p (ho c c quan) ………………………………………………………………… ệ ặ ơ- Đ a ch tr s chính ………………………………………………………………………………….. ị ỉ ụ ở- Đi n tho i: ……………………….………… ệ ạ- Fax: …………………………………….…..- Tài kho n s : ……………………………… ả ố M t i ngân hàng ………………………………………………………………………………………… ở ạ- Đ i di n là: ………………………………………………………………………..………………….. ạ ệ Ch c v : ………………………………………………………………………………………………….. ứ ụ- Gi y y quy n s ………………………………………………….……..(n u ký thay giám đ c). ấ ủ ề ố ế ố Vi t ngày … tháng … năm …. ế Do …………………………………………………... ch c v …………………………………..…. ký ứ ụ Bên B (Bên nh n h p đ ng) ậ ợ ồ- Tên doanh nghi p (ho c c quan) ……………………………………………………….……… ệ ặ ơ- Đ a ch tr s chính ………………………………………………………………….…………….. ị ỉ ụ ở- Đi n tho i: …………………………………..……… ệ ạ- Fax: ……………………………………………….......
View Full Document

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course ECONOMICS ECONOMICS taught by Professor Stephenw.hawking during the Spring '10 term at HKU.

Page1 / 3

hop dong nghien cuu san pham moi - C NG HÒA XÃ H I CH...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online