{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hop dong sua chua nha o - CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIET NAM...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc _______________ HÔÏP ÑOÀNG SÖÛA CHÖÕA NHAØ ÔÛ Hoâm nay, ngaøy ............. thaùng ...... naêm Taïi ñòa ñieåm: .................................. Hai beân goàm coù: Beân A: Beân chuû nhaø Ñaïi dieän bôûi oâng (baø) : ............................. Ñòa chæ thöôøng truù : ................................... CMND soá : ........... do CA .................................... caáp ngaøy Beân B: Beân nhaän khoaùn Ñaïi dieän cho nhoùm thôï laø oâng (baø): ............... Ñòa chæ lieân laïc: ........................................... Ñieän thoaïi: ................. Maùy nhaén tin: .................. CMND soá: ............ do CA .................................... caáp ngaøy Hai beân thoûa thuaän xaùc laäp Hôïp ñoàng söûa chöõa nhaø ôû vôùi noõi dung vaø caùc ñieàu khoaûn sau: Ñieàu 1: Noäi dung coâng vieäc ñaët khoaùn ........................................................................................................ Beân A khoaùn cho beân B nhöõng phaàn vieäc söûa chöõa caên nhaø soá ñöôøng ........................................................... phöôøng (xaõ)...quaän (huyeän) ............................. vôùi yeâu caàu cuï theå sau: 1. Neàn moùng phaûi ñaûm baûo (theo baûn veõ boå sung hoaëc moâ taû chi tieát) - - 2. Veà khoái xaây yeâu caàu - - 3. Veà vaùch nhaø phaûi ñaûm baûo: - Toâ baèng vöõa (xi maêng, caùt mòn) maùc 50 - Phía beân trong nhaø sôn loùt moät lôùp sôn nöôùc hieäu - Phía ngoaøi phaûi baûo ñaûm moät lôùp hoà daàu.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

hop dong sua chua nha o - CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIET NAM...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online