hop dong the chap bang gia tri quyen su dung dat

hop dong the chap bang gia tri quyen su dung dat - HP NG S...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H P Đ NG S : ……TC C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ -------------- H P Đ NG TH CH P B NG GIÁ TR QUY N S D NG Đ T Ử Ụ (M u h p đ ng th ch p b ng giá tr quy n s d ng đ t ban hành kèm theo ế ử ụ Thông t s 1883/2001/TT-TCĐC ngày 12 tháng 11 năm 2001) ư ố I. PH N GHI C A CÁC BÊN 1. Bên th ch p: ế Ông (bà): …………………………………………………………… tu i …………. - Ngh nghi p: ……………………………………………………………………. - H kh u th ng trú: ………………………………………………. ................. ườ 2. Bên nh n th ch p ế : Ông (bà): …………………………………………………………… tu i ………… - Ngh nghi p: …………………………………………………………………… - H kh u th ng trú: ……………………………………………………….…. . ườ Ho c ông (bà): ………………………………………………………………….…. . - Đ i di n cho (đ i v i t ch c): …………………………………………….…. ố ớ ổ - Đ a ch : …………………………………………………………………………. . - S đi n tho i: …………………. . Fax: …………………. ố ệ Th a đ t th ch p ế - Di n tích đ t th ch p: …………………………………………………… m ế 2 - Lo i đ t: ………………………………………………………………………… ạ ấ H ng đ t (n u có) ế - Th a s : ………………………………………………………………………… - T b n đ s : …………………………………………………………………. . ờ ả ồ ố - Th i h n s d ng đ t còn l i: ………………………………………………. . ờ ạ ử ụ -
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

hop dong the chap bang gia tri quyen su dung dat - HP NG S...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online