hop dong thue nha xuong

hop dong thue nha xuong - UBND tnh CONG HOA XA HOI CHU NGHA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
UBND tænh. .............. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ________________ HÔÏP ÑOÀNG THUEÂ NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO BAÕI Hoâm nay, ngaøy. thaùng. ..naêm. ... Chuùng toâi kyù teân döôùi ñaây laø: BEÂN CHO THUEÂ NHAØ XÖÔÛNG: Chuû sôû höõu:. ............................... Ngaøy sinh:. ..................................... CMND soá:. ...................................... Thöôøng truù taïi:. ........................... Ñieän thoaïi:. ................ Fax:. ........................ Goïi taét laø beân A. BEÂN THUEÂ NHAØ XÖÔÛNG: Teân giao dòch:. .............................. Ñaïi dieän laø:. ................................. Chöùc vuï:. ....................................... Ñòa chæ:. ........................................ Taøi khoaûn soá:. ............................ Ñieän thoaïi:. ................ Fax:. ........................ Goïi taét laø beân B. Sau khi baøn baïc, thaûo luaän, hai beân ñoàng yù kyù keát hôïp ñoàngthueâ nhaø xöôûng vaø kho baõi vôùi noäi dung sau: Ñieàu 1: NOÄI DUNG HÔÏP ÑOÀNG 1.1. Beân A ñoàng yù cho thueâ vaø Beân B ñoàng yù thueâ phaàn dieän tích nhaø xöôûng vaø kho baõi naèm treân dieän tích ñaát m 2 thuoäc chuû quyeàn cuûa beân A taïi 1.2. Muïc ñích thueâ: duøng laøm xöôûng saûn xuaát. Ñieàu 2:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 4

hop dong thue nha xuong - UBND tnh CONG HOA XA HOI CHU NGHA...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online