hop dong uy thac xnk - C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ự ạ----------------- H P Đ NG Y THÁC NH P KH U Ợ Ồ Ủ Ậ Ẩ S :......../HĐKTNK ố Hôm nay ngày... tháng... năm... t i... chúng tôi g m có: ạ ồ BÊN U THÁC Ỷ- Tên doanh nghi p: .................... ệ- Đ a ch tr s chính:................... ị ỉ ụ ở- Đi n tho i............ Telex................Fax......................... ệ ạ- Tài kho n s : ..................... M t i ngân hàng......................... ả ố ở ạ- Đ i di n là ông (bà):................... Ch c v :......................... ạ ệ ứ ụ- Gi y y quy n s ....................... (n u thay giám đ c ký) ấ ủ ề ố ế ố Vi t ngày.............tháng......... năm............ Do............. Ch c v ........ký. ế ứ ụ Trong h p đ ng này g i t t bên A ợ ồ ọ ắ- Tên doanh nghi p....................... ệ- Đ a ch tr s chính.:........................... ị ỉ ụ ở- Đi n tho i............... Telex...............Fax.......... ệ ạ- Tài kho n s :.......... M t i ngân hàng................ ả ố ở ạ- Đ i di n là ông (bà):............. Ch c v :........................ ạ ệ ứ ụ- Gi y y quy n s ................. (n u thay giám đ c ký) ấ ủ ề ố ế ố Vi t ngày........ tháng.......... năm........... Do.......... Ch c v .........ký ế ứ ụ Trong h p đ ng này g i t t là bên B ợ ồ ọ ắ Hai bên th ng nh t th a thu n n i dung h p đ ng nh sau: ố ấ ỏ ậ ộ ợ ồ ư Đi u 1: ề N i dung công vi c y thác ộ ệ ủ 1) Bên A y thác cho bên B nh p kh u nh ng m t hàng sau đây: ủ ậ ẩ ữ ặ STT Tên hàng Đ n v ơ ị tính S l ng ố ượ Đ n ơ giá Thành ti n ề Ghi chú C ng.... ộ 2) Vi t b ng ch ................................................................................ ế ằ ữ ............................................................................................................ Đi u 2 ề : Giá c ả- Đ n giá m t hàng là giá...... (qui đ nh ho c giá th a thu n v i n c ơ ặ ị ặ ỏ ậ ớ ướ ngoài)- N u giá c có thay đ i bên B ph i báo ngay cho bên A bi t khi n m ế ả ổ ả ế ắ đ c thông tin v giá đ x lý. ượ ề ể ử Đi u 3: ề Quy cách, ch t l ng hàng nh p kh u ấ ượ ậ ẩ 1) Bên B có trách nhi m tìm ngu n hàng nh p kh u theo yêu c u v ệ ồ ậ ẩ ầ ề qui cách, ph m ch t và bao bì theo đúng n i dung đ t hàng c a bên A nh ẩ ấ ộ ặ ủ ư sau:- Lo i hàng th nh t: Yêu c u ph i..... (có th ghi nh m u) ạ ứ ấ ầ ả ể ư ẫ- Lo i hàng th 2: ạ ứ- Lo i hàng th 3: ạ ứ v.v......
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

hop dong uy thac xnk - C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online