{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hopdongthechapsddat - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------- H P Đ NG TH CH P QUY N S D NG Đ T S : ………./……../HĐ S đăng ký t i NH: ……/….. - Căn c vào B lu t dân s ngày 01/7/1996 - Căn c vào pháp l nh H p đ ng kinh t ngày 25/9/1989 ế - Căn c Ngh đ nh s 17/NĐ-CP ngày 29/3/1999 v th t c chuy n đ i, chuy n nh ng, ượ cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng đ t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n ế ế s d ng đ t; Hôm nay, ngày …… tháng ……năm …….. T i ……………………………………………………. ….. Chúng tôi g m có: 1. Bên th ch p: ế ………………………………………………………………………………………….. - Đ a ch : ………………………………………………………………………………………………….. - Đi n tho i: ……………………………. Fax: ……………………………….. - Do ông (bà): ……………………………………………….. Ch c v : ………………………… ....... Làm đ i di n theo gi y y quy n s ………. Ngày …../……/………. C a ……………………… ...... 2. Bên nh n th ch p: Ngân hàng ……………………………..(G i là Ngân Hàng) ế - Đ a ch : ………………………………………………………………………………………………. …. - Đi n tho i: ……………………………. Fax: …………………………………………………………. - Do ông (bà): ………………………………………………… Ch c v : ………………………… ...... làm đ i di n. Hai bên th a thu n ký H p đ ng th ch p quy n s d ng đ t v i nh ng đi u kho n ế sau: Đi u 1: M c đích th ch p ế B ng H p đ ng này, Bên th ch p đ ng ý th ch p cho Ngân Hàng các lo i tài s n theo li t ế ế kê t i Đi u 2 d i đây đ đ m b o cho nghĩa v hoàn tr n g c, lãi, lãi ph t và phí (n u có) ướ ế theo các H p đ ng tín d ng, H p đ ng b o lãnh đ c ký k t gi a ượ ế ……………………………………… v i Ngân hàng. Đi u 2: Tài s n th ch p ế 1. Quy n s d ng đ t:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t s ………………………… do ……………………c p ho c: …………………………… - Di n tích đ t đem th ch p: ế ………………………………………………………………………….
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}