{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

mau hon dong chuyen giao cong nghe

mau hon dong chuyen giao cong nghe - CONG HOA XA HOI CHU...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ______________ HÔÏP ÑOÀNG CHUYEÅN GIAO COÂNG NGHEÄ Soá: /HÑCGCN - Caên cöù Phaùp leänh hôïp ñoàng kinh teá ngaøy 25-9-1989 cuûa Hoäi ñoàng Nhaø nöôùc. - Caên cöù Nghò ñònh soá 17/HÑBT ngaøy 16-01-1990 cuûa Hoäi ñoàng Boä tröôûng; - Caên cöù Nghò ñònh soá 45/1998/NÑ-CP ngaøy 01-07-1998 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát veà chuyeån giao coâng ngheä. Hoâm nay ngaøy ........ thaùng. naêm ....................... Taïi (ñòa ñieåm kyù keát). Chuùng toâi goàm coù: Beân A (Beân giao) - Teân doanh nghieäp (hoaëc cô quan): ......................................... - Ñòa chæ: ...................................................................................... - Ñieän thoaïi: .................................................................................. - Taøi khoaûn soá: ............. Môû taïi ngaân haøng: .......................... - Ñaïi dieän laø OÂng (Baø): ..................... Chöùc vuï: ...................... - Giaáy uûy quyeàn soá: ....... ngaøy thaùng. naêm Do chöùc vuï: ............. kyù (neáu coù). Beân B (Beân nhaän) - Teân doanh nghieäp (hoaëc cô quan): ......................................... - Ñòa chæ: ...................................................................................... - Ñieän thoaïi: .................................................................................. - Taøi khoaûn soá: ............. Môû taïi ngaân haøng: .......................... - Ñaïi dieän laø OÂng (Baø): ..................... Chöùc vuï: ...................... - Giaáy uûy quyeàn soá: ....... ngaøy thaùng. naêm Do chöùc vuï: ............. kyù (neáu coù). Sau khi xem xeùt (neâu toùm taét keát quaû hoaït ñoäng nghieân cöùu, trieån khai hoaëc keát quaû saûn xuaát, kinh doanh lieân quan ñeán coâng ngheä ñöôïc chuyeån giao cuûa beân giao), hai beân thoáng nhaát thoûa thuaän laäp hôïp ñoàng vôùi noäi dung sau: Ñieàu 1: Giaûi thích töø ngöõ Ñònh nghóa caùc khaùi nieäm, thuaät ngöõ söû duïng trong hôïp ñoàng. (Ñaây laø ñieàu heát söùc quan troïng vì caùc beân tham gia hôïp ñoàng söû duïng ngoân ngöõ khaùc nhau, neân caàn thieát thoáng nhaát vieäc hieåu caùc khaùi nieäm caùc beân söû duïng trong hôïp ñoàng). Ñieàu 2: Noäi dung coâng ngheä ñöôïc chuyeån giao Trong ñieàu khoaûn naøy caàn neâu roõ teân coâng ngheä ñöôïc chuyeån giao; moâ taû chi tieát nhöõng ñaëc ñieåm, noäi dung, möùc
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ñoä an toaøn, veä sinh lao ñoäng cuûa coâng ngheä ñöôïc chuyeån giao. Trong tröôøng hôïp beân giao cung caáp maùy moùc, thieát bò keøm theo caùc noäi dung khaùc cuûa coâng ngheä, hôïp ñoàng phaûi neâu roõ danh muïc maùy moùc, thieát bò bao goàm tính naêng kyõ thuaät, kyù maõ hieäu, nöôùc cheá taïo, naêm cheá taïo, tình traïng chaát löôïng, giaù caû. Keát quaû cuï theå ñaït ñöôïc sau khi thöïc hieän chuyeån giao (veà maët chaát löôïng saûn phaåm haøng hoùa, dòch vuï, ñònh möùc kinh teá, kyõ thuaät, veà maët naêng suaát, caùc yeáu toá moâi tröôøng, xaõ hoäi). Ñieàu 3: Chuyeån giao quyeàn sôû höõu coâng nghieäp Noäi dung chuyeån giao quyeàn sôû höõu coâng nghieäp (neáu coù) theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà sôû höõu coâng nghieäp.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}