{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

mau hop dong lao dong cho nuoc ngoai

mau hop dong lao dong cho nuoc ngoai - CONG HOA XA HOI CHU...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ________________ HÔÏP ÑOÀNG ÑI LAØM VIEÄC ÔÛ NÖÔÙC NGOAØI (Giöõa ngöôøi lao ñoäng vaø doanh nghieäp) Hôïp ñoàng ñi laøm vieäc coù thôøi haïn taïi nöôùc ......... Hoâm nay, ngaøy ............ thaùng...naêm .......................... Chuùng toâi goàm: 1 ......................... Teân doanh nghieäp Vieät Nam: - Ñaïi dieän laø OÂng, Baø: ............................................... - Chöùc vuï: ....................................................................... - Ñòa chæ cô quan: ........................................................... - Ñieän thoaïi: ................................................................... 2 ......................... Hoï vaø teân ngöôøi lao ñoäng: - Ngaøy, thaùng, naêm sinh : ............................................ - Soá hoä chieáu : .................... ; ngaøy caáp: - Soá chöùng minh thö : .......... ; ngaøy caáp: Cô quan caáp : ...................... ; nôi caáp: - Ñòa chæ tröôùc khi ñi: - Ngheà nghieäp tröôùc khi ñi: - Khi caàn baùo tin cho: .............. ; ñòa chæ: Hai beân thoûa thuaän vaø cam keát thöïc hieän caùc ñieàu khoaûn hôïp ñoàng sau ñaây: Ñieàu 1: Thôøi haïn vaø coâng vieäc cuûa hôïp ñoàng: - Thôøi haïn hôïp ñoàng: - Thôøi gian thöû vieäc: - Thôøi gian laøm vieäc: (giôø/ ngaøy, giôø/ tuaàn, caùc ngaøy nghæ v.v…) .......................................... - Nöôùc ñeán laøm vieäc: ........... - Nôi laøm vieäc cuûa ngöôøi lao ñoäng: (nhaø maùy, coâng tröôøng…). - Loaïi coâng vieäc: ........................... - Thôøi gian laøm vieäc ñöôïc tính töø khi chuû söû duïng lao ñoäng boá trí vieäc laøm. ................................................... Ñieàu 2: Quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi lao ñoäng:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
A – Quyeàn lôïi: 1. Tieàn löông theo hôïp ñoàng maø doanh nghieäp Vieät Nam kyù vôùi toå chöùc kinh teá nöôùc ngoaøi: / thaùng. 2. Tieàn löông laøm theâm giôø ....... (ghi roõ möùc ñöôïc höôûng neáu coù) . 3. Tieàn thöôûng: .............................. (neáu coù). 4. Chi traû löông: (chi traû haøng thaùng taïi ñaâu, ai traû… ghi roõ vaøo hôïp ñoàng). 5. Ñieàu kieän aên, ôû: (ghi roõ choå ôû mieãn phí hay töï traû, dieän tích nôi aên, ôû, ñieàu kieän ôû choáng noùng, choáng laïnh, ñeäm, giöôøng, nhaø taém, nhaø veä sinh…).
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

mau hop dong lao dong cho nuoc ngoai - CONG HOA XA HOI CHU...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online