mau hop dong luan chung kinh te ky thuat cho cong trinh

mau hop dong luan chung kinh te ky thuat cho cong trinh -...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ______________ HÔÏP ÑOÀNG GIAO NHAÄN THAÀU THIEÁT KEÁ XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH ...................................... Soá: /HÑTK Caên cöù Phaùp leänh hôïp ñoàng kinh teá ngaøy 25-9-1989 cuûa Hoäi ñoàng Nhaø nöôùc. Caên cöù Nghò ñònh soá 17/HÑBT ngaøy 16-01-1990 cuûa Hoäi ñoàng Boä tröôûng (nay laø Chính phuû) quy ñònh chi tieát thi haønh Phaùp leänh hôïp ñoàng kinh teá. Caên cöù Nghò ñònh soá 52/1999/NÑ-CP ngaøy 08-7-1999 cuûa Chính phuû veà vieäc ban haønh quy cheá quaûn lyù ñaàu tö vaø xaây döïng. Caên cöù vaøo bieân baûn xaùc nhaän keát quaû ñaáu thaàu ngaøy .......................................................................... thaùng naêm. . (neáu coù). Caên cöù ........................................................... Hoâm nay ngaøy ....... thaùng. naêm ............................................ taïi ñòa ñieåm ......... chuùng toâi goàm coù: BEÂN CHUÛ ÑAÀU TÖ Teân doanh nghieäp: ..................................................................... Ñòa chæ truï sôû chính: ................................................................. Ñieän thoaïi: ............. Telex: ........................ Fax: ............................ Taøi khoaûn soá: ................ Môû taïi ngaân haøng: ....................... Ñaïi dieän bôûi: ................... Chöùc vuï: .......................................... (Giaáy uûy quyeàn soá: ...... (neáu thay giaùm ñoác kyù) Vieát ngaøy ......... thaùng...naêm ....................... Do chöùc vuï.kyù.) Trong hôïp ñoàng naøy goïi taét laø beân A BEÂN TOÅ CHÖÙC NHAÄN THAÀU XAÂY DÖÏNG Teân doanh nghieäp: ..................................................................... Ñòa chæ truï sôû chính: .................................................................
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern