mau hop dong luan chung kinh te ky thuat cho cong trinh

mau hop dong luan chung kinh te ky thuat cho cong trinh -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ______________ HÔÏP ÑOÀNG GIAO NHAÄN THAÀU THIEÁT KEÁ XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH...................................... Soá: /HÑTK Caên cöù Phaùp leänh hôïp ñoàng kinh teá ngaøy 25-9-1989 cuûa Hoäi ñoàng Nhaø nöôùc. Caên cöù Nghò ñònh soá 17/HÑBT ngaøy 16-01-1990 cuûa Hoäi ñoàng Boä tröôûng (nay laø Chính phuû) quy ñònh chi tieát thi haønh Phaùp leänh hôïp ñoàng kinh teá. Caên cöù Nghò ñònh soá 52/1999/NÑ-CP ngaøy 08-7-1999 cuûa Chính phuû veà vieäc ban haønh quy cheá quaûn lyù ñaàu tö vaø xaây döïng. Caên cöù vaøo bieân baûn xaùc nhaän keát quaû ñaáu thaàu ngaøy..........................................................................thaùng naêm. . (neáu coù). Caên cöù........................................................... Hoâm nay ngaøy.......thaùng. naêm............................................ taïi ñòa ñieåm......... chuùng toâi goàm coù: BEÂN CHUÛ ÑAÀU TÖ Teân doanh nghieäp:..................................................................... Ñòa chæ truï sôû chính:................................................................. Ñieän thoaïi:.............Telex:........................Fax:............................ Taøi khoaûn soá:................Môû taïi ngaân haøng:....................... Ñaïi dieän bôûi:...................Chöùc vuï:.............................................
View Full Document

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course ECONOMICS ECONOMICS taught by Professor Stephenw.hawking during the Spring '10 term at HKU.

Page1 / 4

mau hop dong luan chung kinh te ky thuat cho cong trinh -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online