mau hop dong van chuyen hang hoa

mau hop dong van chuyen hang hoa - CNG HA X HI CH NGHA VIT...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ -------o0o-------- H P Đ NG V N CHUY N HÀNG HÓA S : [s H p đ ng]/HĐVCHH ố ợ Hôm nay, ngày . ............................. t i .................................................. Chúng tôi g m có: Bên A: Ch hàng - Tên c quan (ho c doanh nghi p): ơ ..................................................... - Đ a ch : ................................................................................................. - Đi n tho i: .......................................................................................... - Tài kho n s : .................... M t i ngân hàng: ở ạ ................................... - Đ i di n là Ông (Bà): ............................... Ch c v : ......................... - Gi y y quy n s (n u có): ấ ủ ố ế .............................................................. Vi t ngày ế ....................... do. .............. ch c v : ........... ký (n u có). ế Bên B: Bên ch ph ng ti n ươ - Tên c quan (ho c doanh nghi p): ơ ..................................................... - Đ a ch : ................................................................................................. - Đi n tho i: .......................................................................................... - Tài kho n s : .................... M t i ngân hàng: ở ạ ................................... - Đ i di n là Ông (Bà): ............................... Ch c v : ......................... - Gi y y quy n s (n u có): ấ ủ ố ế .............................................................. Vi t ngày ế ....................... do . ............. ch c v : ........... ký (n u có). ế Hai bên th ng nh t th a thu n n i dung h p đ ng nh sau: ư Đi u 1: Hàng hóa v n chuy n 1. Tên hàng : Bên A thuê bên B v n t i nh ng hàng hóa sau: ậ ả [tên hàng hóa] 2. Tính ch t hàng hóa: Bên B c n l u ý b o đ m cho bên A nh ng lo i hàng sau đ c an ư ượ toàn: - [s lo i hoàng hóa] hàng c n gi t i s ng: [tên hàng] ố ạ ữ ươ ố - [s lo i hoàng hóa] hàng c n b o qu n không đ bi n ch t [tên ế hàng]
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- [s lo i hoàng hóa] hàng nguy hi m c n che đ y ho c đ riêng [tên ố ạ hàng] - [s lo i hoàng hóa] hàng d v [tên hàng] ố ạ ễ ỡ - [s súc v t] súc v t c n gi s ng bình th ng [tên súc v t] ậ ầ ữ ố ườ 3. Đ n v tính đ n giá c c ơ ơ ướ (ph i quy đ i theo quy đ nh c a Nhà n c, ch đ c t th a thu n n u Nhà n c ch a có quy đ nh) ướ ỉ ượ ự ỏ ế ướ ư Đi u 2: Đ a đi m nh n hàng và giao hàng 1/ Bên B đ a ph
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

mau hop dong van chuyen hang hoa - CNG HA X HI CH NGHA VIT...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online