mau hop dong xuat khau gôa

mau hop dong xuat khau gôa - HP ONG...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HÔÏP ÑOÀNG XUAÁT KHAÅU GAÏO Soá:. ............. Ngaøy:. ......... Hôïp ñoàng naøy xaùc nhaän vieäc mua vaø baùn maët haøng gaïo ñaõ xaùt goác taïi Vieät Nam. GIÖÕA: ................................................................................................................. Ñòa chæ: ................................................................................................................. Ñieän thoaïi:. ................................... Telex: .................................................................. Fax: ................................................................................................................. Ñöôïc ñaïi dieän bôûi OÂng: ................................................................................................................. Döôùi ñaây ñöôïc goïi laø Beân mua . VAØ: ................................................................................................................. Ñòa chæ: ................................................................................................................. Ñieän thoaïi:. ................................... Telex: .................................................................. Fax: ................................................................................................................. Ñöôïc ñaïi dieän bôûi OÂng: ................................................................................................................. Döôùi ñaây ñöôïc goïi laø
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

mau hop dong xuat khau gôa - HP ONG...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online