mau_hop_dong_tu_van_tham_khao

mau_hop_dong_tu_van_tham_khao - CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ H P Đ NG KINH T S :------- Căn c Pháp l nh H p đ ng kinh t ngày 25 tháng 9 năm 1989 c a y ban Th ng v Qu c h i; ế ủ Ủ ườ Căn c Ngh đ nh s 17-HĐBT ngày 16 tháng 1 năm 1990 c a H i đ ng B tr ng qui đ nh chi ti t ị ị ộ ưở ế thi hành Pháp l nh h p đ ng kinh t ; ế Căn c Gi y phép thành l p s Căn c nhu c u công vi c c a Công ty; Căn c kh năng c a cty t v n. .. ư ấ Hôm nay ,t i TP HCM , ngày tháng năm ,chúng tôi g m có : Bên A : Đ a ch : Đi n tho i : Fax : Mã s thu : ế Đ i di n là : G i t t là ọ ắ BÊN A . Bên B : Đ a ch s : ỉ ố Đi n tho i : Fax : Mã s thu :. ế Đ i di n là : G i t t là ọ ắ BÊN B . Hai bên th ng nh t tho thu n n i dung h p đ ng nh sau : ư Đi u 1 : N I DUNG CÔNG VI C 1- N i dung : T v n áp d ng h th ng qu n lý ch t l ng theo tiêu chu n ISO 9001: 2000 và SA ư ấ ấ ượ 8000 : 2001 đ n ế ch ng nh n t i Công ty ậ ạ – Đ a ch 2- Ph m vi nghiên c u và áp d ng : h th ng qu n lý ch t l ng theo tiêu chu n ISO 9000 : 2000 t i. ệ ố ấ ượ 3- Th i gian nghiên c u và và áp d ng h th ng qu n lý ch t l ng theo tiêu chu n ISO 9001: 2000 ấ ượ và SA 8000 : 2001 là 8 tháng k t ngày ký h p đ ng ể ừ 4- Th i gian làm vi c : Th i gian làm vi c t 2- 4 bu i\ 1 tháng . L ch làm vi c th ng nh t tr
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course ECONOMICS ECONOMICS taught by Professor Stephenw.hawking during the Spring '10 term at HKU.

Page1 / 3

mau_hop_dong_tu_van_tham_khao - CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online