moigioitm - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ *********** H P Đ NG MÔI GI I TH NG M I ƯƠ S : [SO HD]/HĐMG - Căn c Lu t Th ng m i n c c ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t ươ ạ ướ Nam. - Căn c Ngh đ nh [SO ND]/CP ngày [NGAY THANG NAM] c a ị ị Chính ph h ng d n thi hành Lu t Th ng m i. ủ ướ ươ - Căn c [VAN BAN HUONG DAN CAC CAP CAC NGANH] - Căn c biên b n ghi nh ngày [NGAY THANG NAM] Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] t i [DIA DIEM KY KET] chúng tôi g m có: BÊN MÔI GI I: [TEN DOANH NGHIEP MOI GIOI] - Đ a ch tr s chính: [DIA CHI TRU SO] ỉ ụ ở - Đi n tho i: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX] - Đ i di n là: [HO VA TEN] Ch c v : [CHUC VU] Trong h p đ ng này g i t t là bên A. ọ ắ BÊN Đ C MÔI GI I: [TEN DOANH NGHIEP DUOC MOI GIOI] ƯỢ - Đ a ch tr s chính: [DIA CHI TRU SO] ỉ ụ ở - Đi n tho i: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX] - Tài kho n s : [SO TAI KHOAN] M t i ngân hàng: [TEN NGAN ở ạ HANG] - Đ i di n là: [HO VA TEN] Ch c v : [CHUC VU] Trong h p đ ng này g i t t là bên B. ọ ắ Sau khi bàn b c, th o lu n hai bên đi đ n th ng nh t ký h p đ ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course ECONOMICS ECONOMICS taught by Professor Stephenw.hawking during the Spring '10 term at HKU.

Page1 / 3

moigioitm - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online