pr29 - COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ________________ HÔÏP ÑOÀNG ÑAÏI DIEÄN Soá: /HÑÑD- Caên cöù Luaät thöông maïi nöôùc coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam.- Caên cöù Nghò ñònh............../CP ngaøy..............thaùng naêm cuûa Chính phuû höôùng daãn thi haønh Luaät thöông maïi.- Caên cöù.............(vaên baûn höôùng daãn caùc caáp caùc ngaønh).- Caên cöù quyeát ñònh soá............/TLDN ngaøy...thaùng naêm- Caên cöù....................................... Hoâm nay ngaøy........thaùng...naêm...................taïi chuùng toâi goàm coù: BEÂN UYÛ NHIEÄM: COÂNG TY THÖÔNG MAÏI & VAØ DÒCH VUÏ HUØNG MINH-TNHH- Ñòa chæ truï sôû chính:........................................- Ñieän thoaïi:.............Telex:.....................Fax:..........................- Taøi khoaûn soá:..................Môû taïi ngaân haøng:...................- Ñaïi dieän laø:...........................Chöùc vuï: ................................ Trong hôïp ñoàng naøy goïi taét laø beân A. BEÂN ÑAÏI DIEÄN: CHI NHAÙNH COÂNG TY THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ HUØNG MINH – TNHH- Ñòa chæ truï sôû chính:.............................................................- Ñieän thoaïi:...............Telex:..................Fax:............................- Ñaïi dieän laø:...........................Chöùc vuï: ................................ Trong hôïp ñoàng naøy goïi taét laø beân B . Sau khi baøn baïc, thaûo luaän hai beân ñi ñeán thoáng nhaát kyù hôïp ñoàng moâi giôùi vôùi nhöõng noäi dung vaø ñieàu khoaûn sau: Ñieàu 1: Coâng vieäc uûy nhieäm cho beân ñaïi dieän Beân A uûy nhieäm cho beân B laøm ñaïi dieän vôùi danh nghóa...
View Full Document

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course ECONOMICS ECONOMICS taught by Professor Stephenw.hawking during the Spring '10 term at HKU.

Page1 / 3

pr29 - COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online