{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

pr38 - COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ______________ HÔÏP ÑOÀNG HÔÏP TAÙC KINH DOANH Soá: /HÑHTKD- Caên cöù Phaùp leänh hôïp ñoàng kinh teá ngaøy 25-9-1989 cuûa Hoäi ñoàng Nhaø nöôùc vaøNghò ñònh soá 17/HÑBT ngaøy 16- 01-1990 cuûa Hoäi ñoàng Boä tröôûng;- Caên cöù Quyeát ñònh soá 38 ngaøy 10-4-1989 cuûa Hoäi ñoàng Boä tröôûng veà lieân keát kinh teá trong saûn xuaát, löu thoâng, dòch vuï.- Caên cöù vaøo.....................(caùc vaên baûn cuûa UBND caáp tænh hoaëc ngaønh chuû quaûn). Hoâm nay ngaøy........thaùng. naêm....................... Taïi (ñòa ñieåm kyù keát). Chuùng toâi goàm coù: Beân A:- Teân cô quan (hoaëc doanh nghieäp):.........................................- Ñòa chæ:......................................................................................- Ñieän thoaïi:..................................................................................- Taøi khoaûn soá:.............Môû taïi ngaân haøng:..........................- Ñaïi dieän laø OÂng (Baø):.....................Chöùc vuï:......................- Giaáy uûy quyeàn soá:..................(neáu coù). Vieát ngaøy.........thaùng...naêm....................Do chöùc vuï: kyù (neáu coù). Beân B:- Teân cô quan (hoaëc doanh nghieäp):.........................................- Ñòa chæ:......................................................................................- Ñieän thoaïi:..................................................................................- Taøi khoaûn soá:.............Môû taïi ngaân haøng:..........................- Ñaïi dieän laø OÂng (Baø):.....................Chöùc vuï:......................- Giaáy uûy quyeàn soá:..................(neáu coù). Vieát ngaøy.........thaùng...naêm....................Do chöùc vuï: kyù (neáu coù). Beân C:- Teân cô quan (hoaëc doanh nghieäp):.........................................- Ñòa chæ:......................................................................................- Ñieän thoaïi:..................................................................................- Taøi khoaûn soá:.............Môû taïi ngaân haøng:..........................- Ñaïi dieän laø OÂng (Baø):.....................Chöùc vuï:......................- Giaáy uûy quyeàn soá:..................(neáu coù). Vieát ngaøy.........thaùng...naêm....................Do chöùc vuï: kyù (neáu coù). Beân D:- Teân cô quan (hoaëc doanh nghieäp):............................................
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

pr38 - COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online