{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

pr39 - CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIET NAM oc lap T do Hanh...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ______________ HÔÏP ÑOÀNG LIEÂN DOANH Soá: /HÑLD - Caên cöù Phaùp leänh Hôïp ñoàng kinh teá ngaøy 25-9-1989 cuûa Hoäi ñoàng Nhaø nöôùc vaøNghò ñònh soá 17/HÑBT ngaøy 16- 01-1990 cuûa Hoäi ñoàng Boä tröôûng quy ñònh chi tieát vieäc thöïc hieän phaùp leänh HÑKT. - Caên cöù .............................. (caùc vaên baûn cuûa caùc ngaønh ngaønh vaø ñòa phöông…). - Caên cöù vaøo bieân baûn cuoäc hoïp thoûa thuaän giöõa caùc beân lieân doanh ngaøy ........................................................................... Hoâm nay ngaøy ........ thaùng. naêm ....................... Taïi (ñòa ñieåm kyù keát). Chuùng toâi goàm coù: Beân A (Coâng ty ............................................................... ) - Teân cô quan: ............................................................................... - Ñòa chæ: ...................................................................................... - Ñieän thoaïisoá: ............................................................................ - Taøi khoaûn soá: ............. Môû taïi ngaân haøng: .......................... - Ñaïi dieän laø OÂng (Baø): ..................... Chöùc vuï: ...................... - Giaáy uûy quyeàn soá: .................. (neáu coù). Vieát ngaøy ....... Do .............................. chöùc vuï: ........ kyù (neáu coù). Beân B (Coâng ty ................................................................ ) - Teân cô quan: ............................................................................... - Ñòa chæ: ...................................................................................... - Ñieän thoaïisoá: ............................................................................ - Taøi khoaûn soá: ............. Môû taïi ngaân haøng: .......................... - Ñaïi dieän laø OÂng (Baø): ..................... Chöùc vuï: ...................... - Giaáy uûy quyeàn soá: .................. (neáu coù). Vieát ngaøy ....... Do .............................. chöùc vuï: ........ kyù (neáu coù). Beân C (Coâng ty ............................................................... ) - Teân cô quan: ............................................................................... - Ñòa chæ: ...................................................................................... - Ñieän thoaïisoá: ............................................................................ - Taøi khoaûn soá: ............. Môû taïi ngaân haøng: .......................... - Ñaïi dieän laø OÂng (Baø): ..................... Chöùc vuï: ...................... - Giaáy uûy quyeàn soá: .................. (neáu coù). Vieát ngaøy ....... Do .............................. chöùc vuï: ........ kyù (neáu coù).
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Beân D (Coâng ty ............................................................... ) - Teân cô quan: ............................................................................... - Ñòa chæ: ...................................................................................... - Ñieän thoaïisoá: ............................................................................ - Taøi khoaûn soá: ............. Môû taïi ngaân haøng: .......................... - Ñaïi dieän laø OÂng (Baø): ..................... Chöùc vuï: ...................... - Giaáy uûy quyeàn soá: .................. (neáu coù). Vieát ngaøy ....... Do .............................. chöùc vuï: ........ kyù (neáu coù). v.v… Caùc beân thoáng nhaát laäp hôïp ñoàng lieân doanh vôùi noäi dung nhö sau: Ñieàu 1: Thaønh laäp xí nghieäp lieân doanh 1- Teân xí nghieäp lieân doanh: .......... (Xí nghieäp ....................... Coâng ty ............................ Toång coâng ty. .). 2- Ñòa chæ döï kieán ñoùng taïi: .................................................. 3- Caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa xí nghieäp: ........................ Ñieàu 2: Toång voán ñaàu tö vaø voán phaùp ñònh cuûa xí nghieäp lieân doanh 1- Toång voán ñaàu tö cho XNLD döï kieán khoaûng .................. Bao goàm caùc nguoàn: .............................................................. 2- Voán phaùp ñònh laø: 3- Tyû leä goùp voán cuûa caùc beân vaøo voán phaùp ñònh:. .
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern