pr39 - COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ______________ HÔÏP ÑOÀNG LIEÂN DOANH Soá: /HÑLD- Caên cöù Phaùp leänh Hôïp ñoàng kinh teá ngaøy 25-9-1989 cuûa Hoäi ñoàng Nhaø nöôùc vaøNghò ñònh soá 17/HÑBT ngaøy 16- 01-1990 cuûa Hoäi ñoàng Boä tröôûng quy ñònh chi tieát vieäc thöïc hieän phaùp leänh HÑKT.- Caên cöù..............................(caùc vaên baûn cuûa caùc ngaønh ngaønh vaø ñòa phöông…).- Caên cöù vaøo bieân baûn cuoäc hoïp thoûa thuaän giöõa caùc beân lieân doanh ngaøy........................................................................... Hoâm nay ngaøy........thaùng. naêm....................... Taïi (ñòa ñieåm kyù keát). Chuùng toâi goàm coù: Beân A (Coâng ty...............................................................)- Teân cô quan:...............................................................................- Ñòa chæ:......................................................................................- Ñieän thoaïisoá:............................................................................- Taøi khoaûn soá:.............Môû taïi ngaân haøng:..........................- Ñaïi dieän laø OÂng (Baø):.....................Chöùc vuï:......................- Giaáy uûy quyeàn soá:..................(neáu coù). Vieát ngaøy.......Do ..............................chöùc vuï:........ kyù (neáu coù). Beân B (Coâng ty................................................................)- Teân cô quan:...............................................................................- Ñòa chæ:......................................................................................- Ñieän thoaïisoá:............................................................................- Taøi khoaûn soá:.............Môû taïi ngaân haøng:..........................- Ñaïi dieän laø OÂng (Baø):.....................Chöùc vuï:......................- Giaáy uûy quyeàn soá:..................(neáu coù). Vieát ngaøy.......Do ..............................chöùc vuï:........ kyù (neáu coù). Beân C (Coâng ty...............................................................)- Teân cô quan:...............................................................................- Ñòa chæ:......................................................................................- Ñieän thoaïisoá:............................................................................- Taøi khoaûn soá:.............Môû taïi ngaân haøng:..........................- Ñaïi dieän laø OÂng (Baø):.....................Chöùc vuï:.........................
View Full Document

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course ECONOMICS ECONOMICS taught by Professor Stephenw.hawking during the Spring '10 term at HKU.

Page1 / 7

pr39 - COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online