quan_he_phap_luat_1489

quan_he_phap_luat_1489 - QUAN H PHP LUT I. KHI NIM, C IM V...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
QUAN H PHÁP LU T I. KHÁI NI M, Đ C ĐI M VÀ PHÂN LO I QUAN H PHÁP LU T: 1. Khái ni m QHPL: Có r t nhi u quan đi m + QHPL là hìh th c pháp lý c a QHXH + QHPL là QHXH đ c bi t n y sinh do s tác ơ ữ ự ệ + QHPL là QHXH đ c Pl đi u ch nh = s n ph m ượ quá trình đi u ch nh PL là 1 d ng QHXH nên có đ y đ đ c đi m QHXH: ủ ặ + đ c hình thành khách quan trên c s nhu c u c a xã h i ượ ơ ở + mang tính ph bi n trong xã h i ổ ế + g n li n v i quá trình đi u ch nh xã h i + do đi u ki n t n t i xh quy đ nh ệ ồ ạ _ chú ý ả ấ ả nv các bên trong QHPL đ u là quy n và nv pháp lý dù nó có đ c Pl ượ đi u ch nh ko th phân chia rõ ràng các QHXH theo công c đi u ch nh b i m i ụ ề QHXH do nhi u công c đi u ch nh ụ ề 2. Đ c đi m: _ là QHXH đ c hình thành trên c s pháp lu t ( s hình thành,thay ượ ơ ở đ i, ch m d t. ..có s tác đ ng tr c c a PL) và QHPL là quan h mà ướ các bên tham gia có quy n và nv pháp lý vs nhau ( do PL quy đ nh) _ QHPL là QHXH mang tính ý chí ( c a nhà n c và các bên trong quan ướ h ) + ph thu c ý chí NN : QHXH nào đ c PL đi u ch nh? Đi u ch nh ượ b ng ph ng pháp nào? T ch c gi i th ? Quy n và nv các bên quy ươ đ nh tnào? NN s d ng ph ng pháp nào đ m b o quy n và nv đ c ử ụ ươ ụ ượ th c hi n? + quy n và nv các bên phù h p vs ý chí NN
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course ECONOMICS ECONOMICS taught by Professor Stephenw.hawking during the Spring '10 term at HKU.

Page1 / 3

quan_he_phap_luat_1489 - QUAN H PHP LUT I. KHI NIM, C IM V...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online