Kijiji Cha Miwani

Kijiji Cha Miwani - kama vingine lakini ana mchomo zaidi...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Jane Waterfall Kiswahili 5/11/2009 Kijiji Cha Miwani “Kijiji Cha Miwani” ni hadithi juu ya mvulana mchomo, Jose, na bib wake. Filmu ni Kifaransa kwa manukuu maingereza. Euzhan Palcy alielekeza Filmu hii. Garry Cadenat alitenda dhati kwa Jose, Darling Legitimus alitenda bibi Ma Tine na Douta Seck alitenda Medouze. Jose, kukaa kinyonge, katika mji baadhi kiwanja kwa miwani katika Martinique, aliambaa kufanya kazi katika kiwanja kwa sababu wa uwekevu wake. Bibi wake alimauni na alifanya kazi nyingi kumposta katika shule. Jose alicha Medouze amba alimambia hadithi juu ya Afrika. Jose ni mmoja wa watoto wa kijiji na alifanya matata
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: kama vingine lakini ana mchomo zaidi. Mwandikaji na mtengenazaji wanataka kutuonesha matata ya maisha, kama shari na kifo, na ushindi wa matata haya. Ninafikiri kwamba mwandishi na mtengenezaji wa filmu walifanya kazi nzuri kuonesha mitima wa silika na matata yake, lakini pia ninafikiri kwamba mambo mingi (kama msichana mchomo aliaga shule) maliwa pooza. Katika wahusika wote mwenye filmu hii, nilimpenda Medouze zaidi waote kwa sababu aliwa na njozi na pindi alifa, aliwa na amani. Nilipenda filmu hii, lakini ningependa zaidi kama hadithi iliwa na upendo zaidi. 1...
View Full Document

This essay was uploaded on 04/06/2008 for the course SWHL 2420 taught by Professor Nanji during the Spring '08 term at Columbia.

Ask a homework question - tutors are online