Правознавство.Географ._ф-т..docx - ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ...

This preview shows page 1 - 6 out of 10 pages.

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКАЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТКАФЕДРА ОСНОВ ПРАВА УКРАЇНИРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПРАВОЗНАВСТВОФакультет: географічнийЛьвів – 2016Правознавство. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів географічного факультету
Розробник: Левицька Н.О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри основ права України.Робочу програму схвалено на засіданні кафедри основ права УкраїниПротокол №1 від 29.08.2016 Завідувач кафедри основ права України_________________________ (Кіселичник В. П.)(підпис) (прізвище та ініціали)Левицька Н.О., 2016
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “ Правознавство”)Найменування показниківГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика навчальної дисципліниденна форма навчаннязаочна форма навчанняКількість кредитів:2Галузі знань»(шифр, назва)НормативнаМодулів:2Напрями(шифр, назва)Рік підготовки:Змістових модулів – 1Усі спеціальності2-йКурсова роботаСеместрЗагальна кількість годин 82год.4-йЛекціїТижневих годин для денної форми навчання:аудиторних – 4самостійної роботи студента – 2Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр16год.Практичні, семінарські64год..Лабораторнігод.год.Самостійна робота8год.ІНДЗ:Вид контролю: залік
2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМета:формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм права, формування у студентів високої правосвідомості та підвищення правової культури, вироблення навичок необхідних для аналізу правових норм та їх застосування на практиці, а такожнедопущення правового нігілізму.Завдання: -освоєння теоретичного матеріалу;-розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають всфері правовідносин;-підготовка студентами проектів правових документів-визначення сутності правової системи сучасної України, -ознайомлення студентів з основними галузями права.В результаті вивчення даного курсу студент повинен розуміти сутність правових та політичних процесів, які відбуваються у державі, освоїти базову юридичну термінологію, яка застосовується на практиці, а також знати зміст основних положень нормативно-правових актів та інших джерел права, знати структуру, компетенцію, правовий статус законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, набути базових знань з основних галузей права.
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИТЕМА 1. Основи загальної теорії державиПоняття суспільства. Відмінні риси суспільства і держави.Поняття , ознаки, функції та основні теорії походження держави. Форма держави. Механізм і апарат держави.Правова держава і громадянське суспільство . Виникнення і розвиток ідеї правової держави. Принципи правової держави. Громадянське суспільство .Місце держави в політичнійсистемі суспільства. Сучасна Українська держава.ТЕМА2. Основи загальної теорії праваПоняття та ознаки об’єктивного права. Співвідношення права та економіки. Правові норми. Система права та її структурні елементи. Приватне і публічне право. Галузі права

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 10 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Haji
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture