Managerial Economics - This course is taught in Danish...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Managerial Managerial Economics Economics Storholdsforelæsning 1 Storholdsforelæsning 1 1 Eric Bentzen 2010
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Dagens Dagens program program Indledning Indledende præsentation Introduktion til ME Indhold, målsætning, elementer, pensum, eksamen Hvad er Managerial Economics (ME)? Den erhvervsøkonomiske metode Virksomhedens målsætning Eric Bentzen 2010
Background image of page 2
Introduktion til Introduktion til Managerial Managerial Economics Economics (ME) (ME) 3 Eric Bentzen 2010
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Vi taler om . . . Vi taler om . . . CBS studerendes CBS studerendes Body of Common Body of Common Managerial Economics Managerial Economics Knowledge’ Knowledge’ 4 Eric Bentzen 2010
Background image of page 4
ME har som målsætning at bibringe den studerende centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder således, at den studerende kan analysere og kvalificere beslutningstagen i virksomhederne. ME behandler blandt andet virksomhedens adfærd på markeder med forskellige konkurrenceforhold og fra kortsigtet optimeringsbeslutninger til de Langsigtede investeringsovervejelser. Udgangspunktet herfor er erhvervsøkonomisk analyse af interne såvel som eksterne virksomhedsforhold. Målsætning med ME Målsætning med ME 5 Eric Bentzen 2010
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
I ME fokuseres på beslutningssituationer i forskellige typer af virksomheder og industrier under hensyntagen til både begrænsninger og til kort- som langsigtede målsætninger . Den studerende erhverver en vigtig forståelsesmæssig forudsætning for at agere kvalificeret og træffe beslutninger i virksomheders forskellige funktionelle og tværgående områder. ME
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/12/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Bluth during the Spring '08 term at Copenhagen Business School.

Page1 / 28

Managerial Economics - This course is taught in Danish...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online