{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

HA_Almen_ME_Storholdsforelaesning_2_2010_2011

HA_Almen_ME_Storholdsforelaesning_2_2010_2011 -...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Erhvervsøkonomiske Erhvervsøkonomiske modeller I modeller I Storholdsforelæsning 2 Storholdsforelæsning 2 Eric Bentzen & Carsten Scheibye 2010 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dagens Dagens program program Erhvervsøkonomiske modeller Erhvervsøkonomiske modeller I I Den erhvervsøkonomiske Den erhvervsøkonomiske metode metode Erhvervsøkonomiske modeller Erhvervsøkonomiske modeller Karakteristika ved en god Karakteristika ved en god model model Eksempel: American Airlines Eksempel: American Airlines Nogle vigtige begreber Nogle vigtige begreber Værdien af en virksomhed Værdien af en virksomhed Eksempel: Hjemmeplejen Eksempel: Hjemmeplejen Totalmetoden og Totalmetoden og 2 Eric Bentzen & Carsten Scheibye 2010
Background image of page 2
Den erhvervsøkonomiske metode Den erhvervsøkonomiske metode Formulering Formulering Løsning Løsning Tolkning Tolkning Definition af problem Opstilling af model Inddata til model Løsning af model Test af løsning Analyse af resultater Implementering 3 Eric Bentzen & Carsten Scheibye 2010
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Erhvervsøkonomiske modeller Erhvervsøkonomiske modeller Ved erhvervsøkonomisk modellering vil vi her definere det som: En videnskabelig metode til erhvervsøkonomisk beslutningstagen 4 Eric Bentzen & Carsten Scheibye 2010
Background image of page 4
Karakteristika ved en god model Karakteristika ved en god model Simpel Simpel Robust Robust Let at Let at kontrollere kontrollere Let at forstå. Hovedårsag (”driver”) medtages, alt andet udelades. Robust overfor ændring af inddata. Modellen skal kunne opdateres, når nye informationer er klar.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}