HA_Almen_ME_Storholdsforelaesning_3_2010_2011

HA_Almen_ME_Storholdsforelaesning_3_2010_2011 -...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Produktionsteori I Produktionsteori I 1 Storholdsforelæsning 3 Storholdsforelæsning 3 Carsten Scheibye 2010
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Carsten Scheibye 2010 2 Hvad har jeg på hjertet? Om produktion i det hele taget Både fast og variabelt input Betragtninger på kort og lang sigt Produktionsfunktionen Flere variable, og hvad så? ”Iso-linjer” Optimale kombinationer I dag når vi lige lidt af afsnit 6.5 Det er således lidt nemmere at læse til næste gang
Background image of page 2
Carsten Scheibye 2010 3 Organisationen” Organisationen” Input Transformation Output Hvis vi nu for eksempel påstår, at organisationens målsætning kunne være maksimering af værdien, hvad er så nogle rigtig gode HA-spørgsmål? Ordet ”producere” skal indgå!
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Carsten Scheibye 2010 4 Nogle gode spørgsmål… Hvor meget skal vi producere? Hvor mange ressourcer skal vi så bruge til at producere? Hvordan kan vi producere effektivt? Kan vi producere mere, hvis vi bruger flere ressourcer? Der er mange andre, men dem stiller vi senere
Background image of page 4
Carsten Scheibye 2010 5 Produktionsteori Produktionsteorien kan hjælpe os til at besvare (en del af) spørgsmålene Produktionsteori er helt centralt og bygger bro til omkostningsforståelse og – indsigt Som er nødvendigt for at træffe beslutninger med henblik på værdimaksimering ”Ringen er altså sluttet”… Og derfor er produktionsteori (også) interessant Og ikke kun fordi, man kan blive hørt i
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Carsten Scheibye 2010 6 Produktion og Input Input, ressourcer; fast og variabelt Produktion; transformation Input Transformation Output Kort sigt (short term), mindst én input ressource er fast (fixed) Lang sigt (long term), tidsperiode hvor alle input ressourcer er/bliver variable
Background image of page 6
Carsten Scheibye 2010 7 Produktionsfunktion Ligning, graf, tabel… Maksimalt output der kan produceres i en periode givet
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 28

HA_Almen_ME_Storholdsforelaesning_3_2010_2011 -...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online