HA_Almen_ME_Storholdsforelaesning_4_2010_2011

HA_Almen_ME_Storholdsforelaesning_4_2010_2011 -...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Carsten Scheibye, 2010 1 Produktionsteori II Produktionsteori II Storholdsforelæsning 4 Storholdsforelæsning 4
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Carsten Scheibye, 2010 2 Temaer på Storholdsforelæsning 3 Produktion i det hele taget Produktionsfunktionen Optimering, et variabel input Optimering, flere variable inputs Begreber; MP, MRP, MRTS m.v. ME Kapitel 6, ca. til afsnit 6.5
Background image of page 2
Carsten Scheibye, 2010 3 Læst? Huske? Kort sigt? Isokost-linje Mindst en input ressource er fast Ingen input ressourcer er faste De forskellige input-kombinationer der kan anskaffes til en given omkostning De forskellige output-kombinationer der kan produceres ved givent input
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Carsten Scheibye, 2010 4 Test jeres viden i ”Summary” og ”Discussion questions” Kort sigt? Isokost-linje? Mindst en input ressource er fast Ingen input ressourcer er faste De forskellige input-kombinationer der kan anskaffes til en given omkostning De forskellige output-kombinationer der kan produceres ved givent input
Background image of page 4
Carsten Scheibye, 2010 5 Hvad så i dag? Afslutter ME Kapitel 6 Lidt dybere i ekspansionsvejene Skalaafkast Lidt om innovation Begynder på ME Kapitel 7 Omkostningers natur Omkostningsfunktioner, kort og lang sigt Lidt om Arbejdsdage og Øvelser
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Carsten Scheibye, 2010 6 Optimeringsprincippet – ”Teknikken” Marginal Revenue
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/12/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Bluth during the Spring '08 term at Copenhagen Business School.

Page1 / 24

HA_Almen_ME_Storholdsforelaesning_4_2010_2011 -...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online