HA_Almen_ME_Storholdsforelaesning_5_2010_2011

HA_Almen_ME_Storholdsforelaesning_5_2010_2011 - Velkommen...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Carsten Scheibye, 2010 1 Carsten Scheibye CBS Velkommen til Storholdsforelæsning 5 Den 6. oktober
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Carsten Scheibye, 2010 2 Husker I Storholdsforelæsning 4? Vi afsluttede ME Kapitel 6, bl.a. med Lidt mere om ekspansionsvejene Vi snakkede om skalaafkast Og kikkede på innovation Vi tog hul på ME Kapitel 7 Og så på omkostningers natur Og på omkostningsfunktioner, kort og lang sigt Og så lidt refleksioner om Arbejdsdage
Background image of page 2
Carsten Scheibye, 2010 3 Temaer i dag LAC kurvernes former Economics of scale and scope Learning curves; læringskurver ”Nye economies of scale” Break-even analyse Vender tilbage med praktisk kortsigtseksempel
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Carsten Scheibye, 2010 4 Det lyder da spændende?
Background image of page 4
Carsten Scheibye, 2010 5 Sidst nåede vi lige at udlede LAC kurven; og lidt mere •LAC udledes fra LTC •Tænk på skalaafkast •LMC bestemmes af     LTC’s hældning •LMC skærer LAC  nedefra i dennes  minimum  Ekspansionsvej
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Carsten Scheibye, 2010 6 Og vi så på SAC og LAC sammenhæng S AC, short run AC 4 muligheder Uendeligt antal muligheder
Background image of page 6
Carsten Scheibye, 2010 7 ”Normalt” LAC-portræt LAC kurvens U-form, antagelser om Stigende, Herefter konstant, og Aftagende/faldende skalaafkast Eksempel: Ved stigende skalaafkast og uændrede input-priser vil LAC kurven falde
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Carsten Scheibye, 2010 8 Mulige årsager til stigende skala- afkast eller faldende omkostninger ”Teknologiske” årsager, bl.a.: Udvidet operation Specialisering af arbejdskraft ”Finansielle” årsager, bl.a.: Storkøb, rabatter Fordele omkring finansiering o. lign.
Background image of page 8
Carsten Scheibye, 2010 9 Mulige LAC-kurver Stordriftsfordele  => næsten  konstant   skalaafkast Kontinuert 
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 31

HA_Almen_ME_Storholdsforelaesning_5_2010_2011 - Velkommen...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online