HA_Almen_ME_Storholdsforelaesning_7_2010_2011_Opsamling_produktions-_og_omkostningsteori

HA_Almen_ME_Storholdsforelaesning_7_2010_2011_Opsamling_produktions-_og_omkostningsteori

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Carsten Scheibye, 2010 1 Carsten Scheibye CBS Velkommen til ”Repetitionsforelæsning” Temaer: Produktions- og omkostningsteori
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Carsten Scheibye, 2010 2 Hvad har jeg på hjertet? Produktionsfunktionen og kort og lang sigt og med en eller flere variable Og lidt om optimale kombinationer Noget om omkostningers natur og omkostningsfunktioner Opdeling af omkostninger og kalkuler Altså temaer fra F3, F4, F5 og F6 Dog, selvsagt, kun uddrag herfra og dermed også en lynrepetition
Background image of page 2
Carsten Scheibye, 2010 3 ”Organisationen” Input Transformation Output Nogle gode spørgsmål i tilfælde af en målsætning om værdimaksimering Hvor meget skal vi producere? Hvor mange ressourcer skal vi bruge hertil? Hvordan producerer vi mest effektivt?
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Carsten Scheibye, 2010 4 Produktionsteorien – Hvad skal vi dog med den? Produktionsteorien kan hjælpe os med at besvare nogle væsentlige spørgsmål Det er helt centralt og bygger bro til omkostningsforståelse og –indsigt Nødvendigt for at træffe beslutninger med henblik på værdimaksimering…som ”nok” er en organisatorisk målsætning
Background image of page 4
Carsten Scheibye, 2010 5 Produktion og input Input, ressourcer; fast og variabelt Produktion; transformation Input Transformation Output Kort sigt (short term), mindst en input ressource er fast (fixed) Lang sigt (long term), tidsperiode hvor alle ressource input er/bliver variable Obs
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Carsten Scheibye, 2010 6 Produktionsfunktion Ligning, graf, tabel… Illustrerer maksimalt output der kan produceres i en periode givet inputs Simpelt eksempel Q = f (L, K) Tænk i (fysiske) enheder Princippet gælder uanset antal inputs. Vi anvender to her for at simplificere
Background image of page 6
Carsten Scheibye, 2010 7 Produktionsfunktion – Med en variable input-ressource Vi er på kort sigt, her med en konstant K antages konstant, her = 1 K Q 6 10 24 31 36 40 39 5 12 28 36 40 42 40 4 12 28 36 40 40 36 3 10 23 33 36 36 33 2 7 18 28 30 30 28 1 3 8 12 14 14 12 1 2 3 4 5 6 L Øger L L Q MP L AP L E L 0 0 - - - 1 3 3 3 1 2 8 5 4 1.25 3 12 4 4 1 4 14 2 3.5 0.57 5 14 0 2.8 0 6 12 -2 2 -1 TP = Q = f (L) Tabel side 237
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Carsten Scheibye, 2010 8 Produktionsfunktion – Med en variable input-ressource L Q MP L AP L E L 0 0 - - - 1 3 3 3 1
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/12/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Bluth during the Spring '08 term at Copenhagen Business School.

Page1 / 37

HA_Almen_ME_Storholdsforelaesning_7_2010_2011_Opsamling_produktions-_og_omkostningsteori

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online