{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

HA_CBS_ME_2010_2011_F10_Forbruger-_og_efterspoergselsteori_I

HA_CBS_ME_2010_2011_F10_Forbruger-_og_efterspoergselsteori_I...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Managerial Economics HA Velkommen til F8 Markedsformer, efterspørgselsteori og elasticiteter ME kap. 3 + 4 (her kap. 3) HA CBS ME 2009-2010 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Den Erhvervsøkonomiske metode HA CBS ME 2009-2010 2 Formulering 1. Definition af problem 2. Opstilling af model 3. Inddata til model Løsning 4. Løsning af model 5. Test af løsning Fortolkning 6. Analyse af resultater 7. Implementering Cross price elasticity Indkomst- elasticitet Priselasticitet Løsning af model Inddata til model Opstilling af model Definition af problem. Den erhvervs- økonomiske model.
Background image of page 2
1. Definition af problem Vi kender alt til produktionsfunktionen Både på kort sigt med min. én fast input faktor Og på lang sigt hvor alle input faktorer er variable. Vi har lært at udlede vores omkostninger: Totalomkostninger (TC, TFC og TVC) Gennemsnitsomkostninger (AC, AFC og AVC) Marginalomkostninger (MC) HVAD ER SÅ PROBLEMET ? HA CBS ME 2009-2010 3 Krydspris- elasticitet Indkomst- elasticitet Priselasticitet Løsning af model Inddata til model Opstilling af model Definition af problem. Den erhvervs- økonomiske model.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Definition af problem Hvem skal købe vores varer eller service? Hvor meget vil de købe ? Hvad vil de betale for vores varer eller service? Hvordan finder vi ud af hvor meget de vil købe og til hvilken pris? Med andre ord: ”Hvad er efterspørgslen på vores varer eller service”? HA CBS ME 2009-2010 4 Krydspris- elasticitet Indkomst- elasticitet Priselasticitet Løsning af model Inddata til model Opstilling af model Definition af problem. Den erhvervs- økonomiske model.
Background image of page 4
Hvad bestemmer efterspørgslen? (1. Definition af problem) 1 Prisen på varen 2 Indkomsten hos forbrugerne / generelt i samfundet 3 Prisen på andre varer (substitutter og komplementer) 4 Forbrugernes smag (præferencer) 8 Antallet af forbrugere 9 Hvilken type marked den afsætter på og hvilke andre virksomheder der befinder sig på markedet HA CBS ME 2009-2010 5 Krydspris- elasticitet Indkomst- elasticitet Priselasticitet Løsning af model Inddata til model Opstilling af model Definition af problem. Den erhvervs- økonomiske model.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2. Opstilling af model Virksomheden har selv kontrol over hvilken pris den sætter. Virksomheden har ikke kontrol over indkomstniveauet , prisen på andre varer , forbrugernes smag , antallet af forbrugere eller markedsformen - altså alle de andre faktorer der indgår i efterspørgselen. Man bruger tit udtrykket ”alt andet lige” (Ceteris Paribus) når man antager at alle faktorerne udenfor virksomhedens kontrol forbliver uforandrede. HA CBS ME 2009-2010 6 Krydspris- elasticitet Indkomst- elasticitet Priselasticitet Løsning af model Inddata til model Opstilling af model Definition af problem. Den erhvervs- økonomiske model.
Background image of page 6
Individets efterspørgsel (2. opstilling af model) De enkelte individers efterspørgsel lægges sammen til markedets samlede efterspørgsel.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}