HA_CBS_ME_2010_2011_F11_Forbruger-_og_efterspoergselsteori_II

HA_CBS_ME_2010_2011_F11_Forbruger-_og_efterspoergselsteori_II

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Managerial Economics HA Velkommen til F9 Markedsformer, efterspørgselsteori og elasticiteter ME kap. 3 + 4 (her kap. 4) HA CBS ME 2010-2011 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Idag Vi afslutter kapitel 3 og 4 Forbrugernes efterspørgsel Markedets efterspørgsel Virksomhedernes afsætning Estimering af prisafsætning mv. Vi åbner op for kapitel 8. Markedsformerne. HA CBS ME 2010-2011 2
Background image of page 2
3 4.1 Identifikation Selvom man observerer flere kombinationer af priser og mængder kan man (som regel) ikke udlede efterspørgselsfunktionen som den kurve der går igennem disse punkter. Man skal også tage højde for ændringer i alle andre faktorer, der kan påvirke efterspørgselen, ud over prisen. F.eks.: 1. Indkomst 2. Pris på andre relaterede varer (substitutter og komplementer) 3. Forbrugernes smag (præferencer) Dette er nødvendigt for at isolere effekten af HA CBS ME 2010-2011 8.1 Markeds- struktur 4.3 Regressions- analyse 4.2 Marketing Research 4.1 Identifikation
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 HA CBS ME 2010-2011 8.1 Markeds- struktur 4.3 Regressions- analyse 4.2 Marketing Research 4.1 Identifikation 4.1 Identifikation
Background image of page 4
5 4.1 Identifikation Man kan generelt estimere efterspørgslen med to forskellige metoder: 1) Marketing Research: Virksomheden undersøger et begrænset antal forbrugere (nutid + fremad i tid) – hvordan disse reagerer på forskellige priser – og aggregerer herefter op til markedsstørrelse. 2) Regressionsanalyse (statistisk metode): Man indsamler data fra markedet (bagud i tid) – kombinationer af parametre (fx Px, Q, I, Py) – og finder de enkelte parametres isolerede påvirkning på efterspørgslen. HA CBS ME 2010-2011 8.1 Markeds- struktur 4.3 Regressions- analyse 4.2 Marketing Research 4.1 Identifikation
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6 4.2 Marketing Research Forbruger surveys og Forbrugerobservationer Forbrugerklinikker Markedseksperimenter Virtuel shopping HA CBS ME 2010-2011 8.1 Markeds- struktur 4.3 Regressions- analyse 4.2 Marketing Research 4.1 Identifikation
Background image of page 6
7 Forbruger surveys og Forbrugerobservationer Forbruger surveys: Man spørger forbrugerne direkte, hvordan de vil reagere på forskellige priser, kryds-priser, indkomst, reklame mm. Fordel: Man kan undersøge netop de faktorer isoleret, der interesserer virksomheden – spørger jo netop under antagelse af ”alt andet lige”. Ulempe: Dem man spørger er sjældent klar over svaret selv. Forbrugerobservationer: Observerer forbrugernes faktiske adfærd ved brug af diverse monitoreringsinstrumenter (product scanners, people meters). Kunne dog også være antropologer/etnologer. Fordel: Man observerer faktisk adfærd. HA CBS ME 2010-2011 8.1 Markeds- struktur 4.3 Regressions- analyse 4.2 Marketing Research 4.1 Identifikation
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
8 Forbrugerklinikker Man simulerer indkøbssituationen (laboratorium) og lader forsøgspersoner bruge en sum penge for at se hvordan de reagerer på ændringer i pris, emballage, kryds-priser mm. Fordel
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/12/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Bluth during the Spring '08 term at Copenhagen Business School.

Page1 / 43

HA_CBS_ME_2010_2011_F11_Forbruger-_og_efterspoergselsteori_II

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online