HA_CBS_ME_2010_2011_F13_Markeds-_og_konkurrenceformer_I

HA_CBS_ME_2010_2011_F13_Markeds-_og_konkurrenceformer_I -...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HA CBS ME 2010-2011 1 Managerial Economics HA Velkommen til F10 Markeds- og konkurrenceformer I ME kap 8
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I dag 3 af de 4 markedsformer i dybden. Fuldkommen konkurrence Monopol Monopolistisk konkurrence Optimering under de forskellige markedsformer. HA CBS ME 2010-2011 2 Afrunding 8.5 Monopolistisk konkurrence 8.4 FK vs. Monopol 8.4 Monopol 8.2 Fuldkommen konkurrence 8.1 Markeds- struktur I dag
Background image of page 2
Markedsstruktur HA CBS ME 2010-2011 3 Monopol Duopol Oligopol FK Monopolisk konkurrence Diff. duopol Diff. oligopol Præferencegrad Ingen Lav Høj Herfin- dal indeks M arkeds -andel Top 4 Antal udbydere 1 2 Få ( 5 udbydere ) 10.000 5.000 ”3.000” ”2.000” 0 100% 100% 80-90% 70-80% > 0% Herfindahls indeks: en metode til at måle koncentrationsgraden i en industri. Givet som summen af de kvadrerede markedsandele. Afrunding 8.5 Monopolistisk konkurrence 8.4 FK vs. Monopol 8.4 Monopol 8.2 Fuldkommen konkurrence 8.1 Markeds- struktur I dag
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Forudsætninger for FK Mange sælgere Mange købere Sælger og køber kan ikke influere prisen En commodity / præferenceløs vare Og en række ikke nødvendige betingelser: Let entry/exit til industrien Fuld information i industrien Varig profit kan ikke eksistere i industrien P= long-run AVC HA CBS ME 2010-2011 4 Afrunding 8.5 Monopolistisk konkurrence 8.4 FK vs. Monopol 8.4 Monopol 8.2 Fuldkommen konkurrence 8.1 Markeds- struktur I dag
Background image of page 4
Pamelo frugtmarked i Thailand HA CBS ME 2010-2011 5 Afrunding 8.5 Monopolistisk konkurrence 8.4 FK vs. Monopol 8.4 Monopol 8.2 Fuldkommen konkurrence 8.1 Markeds- struktur I dag
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Grønttorvet på Israels Plads HA CBS ME 2010-2011 6 Afrunding 8.5 Monopolistisk konkurrence 8.4 FK vs. Monopol 8.4 Monopol 8.2 Fuldkommen konkurrence 8.1 Markeds- struktur I dag
Background image of page 6
7 Ligevægt under FK HA CBS ME 2010-2011 Afrunding 8.5 Monopolistisk konkurrence 8.4 FK vs. Monopol 8.4 Monopol 8.2 Fuldkommen konkurrence 8.1 Markeds- struktur I dag MC Q
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Planlægning under FK Den enkelte udbyders reaktioner og beslutninger bestemmer udbudskurven. Den enkeltes forventninger til fremtiden Stiger priserne eller falder de? Er man optimist eller pessimist? Og er det så MC eller AVC for virksomheden =forventninger om tidshorisont. Mange forskellige valg =mange forskellige planlagte supply-kurver for den samme HA CBS ME 2010-2011 8 Afrunding 8.5 Monopolistisk konkurrence 8.4 FK vs. Monopol 8.4 Monopol 8.2 Fuldkommen konkurrence 8.1 Markeds- struktur I dag
Background image of page 8
Planlægning under FK HA CBS ME 2010-2011 Afrunding 8.5 Monopolistisk konkurrence 8.4 FK vs. Monopol 8.4 Monopol 8.2 Fuldkommen konkurrence 8.1 Markeds- struktur I dag MC = forventede marginale produktionsomk. Planlagt produktionsomfang
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 53

HA_CBS_ME_2010_2011_F13_Markeds-_og_konkurrenceformer_I -...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online