HA_CBS_ME_2010_2011_F14_Markeds-_og_konkurrenceformer_II

HA_CBS_ME_2010_2011_F14_Markeds-_og_konkurrenceformer_II -...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HA CBS ME 2010-2011 1 Managerial Economics HA Velkommen til F11 Markeds- og konkurrenceformer II ME kap 9
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
I dag Afslutning på markedsformer: Oligopol Cournot Bertrand Knækket afsætningskurve Karteller Prisførerskab Anvendelse af Porters 5 Forces Omsætningsmaksimering HA CBS ME 2010-2011 2
Background image of page 2
3 Markedsstruktur igen igen. .. Afrunding Porter’s FF og Sales max Prislederskab Karteller Den knækkede efterspørgsel Cournot og Bertrand I dag HA CBS ME 2010-2011 Monopol Duopol Oligopol FK Monopolisk konkurrence Diff. duopol Diff. oligopol Præferencegrad Ingen Lav Høj Herfin- dal indeks M arkeds -andel Top 4 Antal udbydere 1 2 Få ( 5 udbydere ) 10.000 5.000 ”3.000” ”2.000” 0 100% 100% 80-90% 70-80% > 0%
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Malingproducenter HA CBS ME 2010-2011 4 Afrunding Porter’s FF og Sales max Prislederskab Karteller Den knækkede efterspørgsel Cournot og Bertrand I dag
Background image of page 4
Mobiltelefonoperatører HA CBS ME 2010-2011 5 Afrunding Porter’s FF og Sales max Prislederskab Karteller Den knækkede efterspørgsel Cournot og Bertrand I dag
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Flere eksempler HA CBS ME 2010-2011 6 Afrunding Porter’s FF og Sales max Prislederskab Karteller Den knækkede efterspørgsel Cournot og Bertrand I dag
Background image of page 6
Oligopol Defineres ved: at udbyderne tager hensyn til konkurrenternes reaktion på deres adfærd Måles ved: Herfindahl index fra 100 (F.K.) til 10.000 (monopol) Koncentration Ratio CN(4) > 50 % HA CBS ME 2010-2011 7 Afrunding Porter’s FF og Sales max Prislederskab Karteller Den knækkede efterspørgsel Cournot og Bertrand I dag
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Oligopol Få (dominerende) udbydere. Et Herfindal indeks på min. 2.000 Der kan være tale om såvel homogene (præferenceløse) = Rent Oligopol; som heterogene (præference) produkter = Differentieret Oligopol. Ofte produktionstunge brancher, hvor adgangsbarriererne er store, derfor få udbydere. HA CBS ME 2010-2011 8 Afrunding Porter’s FF og Sales max Prislederskab Karteller Den knækkede efterspørgsel Cournot og Bertrand I dag
Background image of page 8
Cournot (mængder) Bertrand (priser) Cournot (tager de andres mængde for givet) : To virksomheder der konkurrerer mod hinanden - hver skal bestemme hvilken mængde den vil udbyde næste periode, som bedste svar til den mængde som den anden virksomhed udbød i perioden tidligere (sidste runde). Hver virksomhed betragter efterspørgslen som markedets efterspørgsel fratrukket den HA CBS ME 2010-2011 9 Afrunding Porter’s FF og Sales max Prislederskab Karteller Den knækkede efterspørgsel Cournot og Bertrand I dag
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
10 Cournot - round 1 Firm 1 12 P Q 12 P1 MR1 6 Firm 2 12 Q 6 P2 MR2 P 3 Q1 = 6 Q2 = 3 Q1 + Q2 = 9 P = 12 - 9 = 3 HA CBS ME 2010-2011 Afrunding Porter’s FF og Sales max Prislederskab Karteller Den knækkede efterspørgsel Cournot og Bertrand I dag 3
Background image of page 10
11 Cournot - round 2 Firm 1 12 Q 9 P1 MR1 4.5 Firm 2 12 Q 6 P2 MR2 P 3 Q1 = 4.5 Q2 = 3 Q1 + Q2 = 7.5 P = 12 - 7.5 = 4.5 P HA CBS ME 2010-2011 Afrunding Porter’s FF og Sales max Prislederskab Karteller Den knækkede efterspørgsel Cournot og Bertrand I dag
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/12/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Bluth during the Spring '08 term at Copenhagen Business School.

Page1 / 41

HA_CBS_ME_2010_2011_F14_Markeds-_og_konkurrenceformer_II -...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online