CBS_Investering-Finansiering_Lektion_3_SIF_8

CBS_Investering-Finansiering_Lektion_3_SIF_8 -...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Scenarieanalyse og realoptioner
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Strategi og dynamik i investeringskalkulen Klassisk investeringsteori opstiller statisk cash flow Investeringsprojekter er i praksis dynamiske størrelser, der tilpasses, faseopdeles og påvirkes i overensstemmelse med omverden og ledelsens strategi
Background image of page 2
3 Realoptioner Beslutningstager har retten , men ikke forpligtelsen til at investere i en række alternative muligheder / optioner Ledelsesopgaven består i at identificere muligheder og investeringstiltag løbende
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 Faseopdeling Investeringen kan opdeles i en række adskilte faser, der danner grundlag  Investeringen kan opdeles i en række adskilte faser, der danner grundlag  for de videre beslutninger for de videre beslutninger Dermed kan investeringsrisikoen reduceres, strategisk fleksibilitet øges,  Dermed kan investeringsrisikoen reduceres, strategisk fleksibilitet øges,  og indhøstet information udnyttes bedre. og indhøstet information udnyttes bedre. Eksempler: Eksempler: Produktudvikling Produktudvikling Gradvis forøgelse af produktionskapacitet Gradvis forøgelse af produktionskapacitet Penetration af nye markeder Penetration af nye markeder Intensivering af markedsføring Intensivering af markedsføring Udsættelse / stop af produktion Udsættelse / stop af produktion
Background image of page 4
5 Realoptioner i praksis Kapitalværdiberegning Kapitalværdiberegning Vurdér usikkerhed ud fra scenarieanalyse Vurdér usikkerhed ud fra scenarieanalyse Identificér optioner / ledelsesmæssig fleksibilitet,  Identificér optioner / ledelsesmæssig fleksibilitet,  og opstil et beslutningstræ med scenarier og opstil et beslutningstræ med scenarier
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/12/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Bluth during the Spring '08 term at Copenhagen Business School.

Page1 / 14

CBS_Investering-Finansiering_Lektion_3_SIF_8 -...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online