{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

F15 Spilteori - Managerial Economics HA Velkommen til F15...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Managerial Economics HA Velkommen til F15 Spilteori MEC kapitel 10 1 HA CBS ME 2010-2011
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Kan i huske sidste gang ? Den knækkede afsætningsfunktion! HA CBS ME 2010-2011 2 -1, -1 10, 2 -10, 10 Sænke prisen Hæve prisen Firma A Fastholde prisen Følge Firma A Firma B -1, -1 10, -10 P Q 10 6 7 2 5 40 50 100 P = 7 - 0,025Q, for 0<Q≤40 P = 10 - 0,1Q, for 40<Q MR = 7 - 0,05Q, for 0<Q≤40 MR = 10 - 0,2Q, for 40<Q MC1 = 3 + 0,02Q 3 MC2 = 4 + 0,02Q 4 MC3 = 1 + 0,02Q 1
Background image of page 2
The Assassins Game HA CBS ME 2010-2011 3 http://www.youtube.com/watch?v=HCinK2PUfyk&feature=related
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Scenen er sat ! Vi fokuserer på: Strategisk ageren hos en oligopolist. Der er få konkurrenter og alle ved alt om hinanden. Ingen kan forblive ukendt; alle dine handlinger og resultater er observeret og analyseret: Og de fleste handlinger er der reageret på af dine konkurrenter. HA CBS ME 2010-2011 4
Background image of page 4
Opgaven Hvilke handlinger skal VI tage ? Efter nøje at have vurderet / analyseret alle nuværende og fremtidige tænkelige handlinger fra vores konkurrenter. Hvad bliver resultatet ? HA CBS ME 2010-2011 5
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Introduktion Nogle af de store ”SPIL”-tænkere har fået Nobel-prisen. F.eks. John Nash (se filmen ”A beautiful mind”). Spilteori dækker over teori, der anvendes til analyser af situationer med strategisk interaktion. Strategisk interaktion kan involvere mange spillere og strategier. Her begrænser vi os til situationer med to spillere og et endelig antal strategier. HA CBS ME 2010-2011 6
Background image of page 6
“Spil Teoriens” historie 1913 - E. Zermelo kommer med første Spil-teoretiske input: fastslog at skak udelukkende bygger på beslutninger – ingen tilfældigheder. 1928 - John von Neumann beviser minimax theorien. 1944 - John von Neumann / Oskar Morgenstern’s skrev: "Theory of Games and Economic Behavior”. 1950-1953, John Nash beskriver Nash ligevægten. 1972 - John Maynard Smith skrev: HA CBS ME 2010-2011 7
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Spilteori Spilteori er beslægtet med analyser af spil som skak (og i nogen grad ludo og poker). En spiller skal finde en god strategi. Spilteori er ikke beslægtet med analyser af spil som lotto og roulette. Disse spil konfronterer ikke spillere med andre, rationelle modspillere, men med statistiske tilfældigheder. HA CBS ME 2010-2011 8
Background image of page 8
Nogle definitioner Et spil består af: 1. Et sæt spillere : ”De agenter der er del af den strategiske interaktion”. Et antal: 1,2,...,N. (mindst to personers spil), en periode/flere perioder. 2. Et strategi sæt for hver spiller: ”De handlinger hver spiller har mulighed for at vælge”. Strategi: en plan for hvordan spillet skal spilles Optimal strategi: den strategi som giver største payoff 3. Pay-offs: ”udfaldet af det strategiske valg i form af. kr.; markedsandel e.lign”. HA CBS ME 2010-2011 9
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nogle definitioner Det antages, at spillere ønsker at maksimere deres pay-off! gevinst, en negativ omkostning, eller en nyttefunktion.
Background image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 45

F15 Spilteori - Managerial Economics HA Velkommen til F15...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online