F17 -Transfer Pricing and Pricing_in_practice

F17 -Transfer Pricing and Pricing_in_practice - Managerial...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Managerial Economics HA Velkommen til F17 Transfer pricing og Pricing in practice 1 HA CBS ME 2010-2011
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Transfer Pricing Er centralt, når virksomheder producerer decentralt og disse decentrale enheder har egne omkostnings- og profitcentre som en ledelsesforudsætning. Interne afregningspriser (= Transfer prices) imellem afdelinger anvendes som ledelsesværktøj. Herved kommer FC og endog profit let til at indgå i de interne afregningspriser – for alle vil præstere et godt ledelsesresultat. Og er der også et eksternt marked – så er HA CBS ME 2010-2011
Background image of page 2
Transfer Pricing HA CBS ME 2010-2011 3 situationer: 1. Uden eksternt marked. 2. Med eksternt marked i form af fuldkommen konkurrence. 3. Med eksternt marked i form af en faldende efterspørgselskurve (uperfekt marked).
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Transfer Pricing uden eksternt marked HA CBS ME 2010-2011 4 MC = MCp + MCm MCp MCm Dm MRm Pm MRm = MC Dp = MRp = Pt MC p = MC af Intermediate Good MC m = andre prod.omk Transfer Price = Pt =MCp Q Pm
Background image of page 4
HA CBS ME 2010-2011 Transfer Pricing eksternt marked med fuldkommen konkurrence Transfer Price = Pt = Ext. price MC t = MC’ p af Intermediate Good = Pt = MC’p
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
HA CBS ME 2010-2011 Transfer Pricing Eksternt marked med uperfekt konkurrence Transfer Price = Pt = $4 External Market Price = Pe = $6 MRm - MCm
Background image of page 6
Prisdannelsens essentielle udfordring Nemt at glemme: “If the price is too high you lose sales. If the price is too low you can’t make money”. McKinsey Consulting HA CBS ME 2010-2011 7
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Prissætning i et større perspektiv Firmaer skaber i stigende grad værdier gennem immaterielle aktiver , disses kvalitet og den samlede værdi skabt for kunden. Eftersom købere har forskellige opfattelser af immaterielle værdier og services må prisen nødvendigvis være forskellig . At høste disse værdier kan være en langt mere kompliceret opgave end, at producere varen. Mekanismer til at høste dette ekstra udbytte er essentielt for bundlinjen. HA CBS ME 2010-2011
Background image of page 8
Prisdannelsens udfordring Data mining er vigtig at få styr på : Markedet og kunderne Distributionskanaler og supply chain Konkurrenterne Industriens konkurrence-codex. “Worst-case” scenarer er en del af gamet : Parallelle markeder, Nye entries, Uetisk prisdannelse, Export/import, store firmaers reaktioner, store firmaers spilteori. HA CBS ME 2010-2011
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
HA CBS ME 2010-2011 Investering Gevinst Omkostning Pris 1 Pris 2 Price Kvantitet Kvantitet 2 Kvantitet 1 Prisefterspørgsel for kaffe Prisfastsættelse – valget ”Højere dækningsbidrag pr. kop, og færre kopper; eller lavere dækningsbidrag og flere kopper Prisen er vagten mellem kvantitet og profit
Background image of page 10
Hvor langt er (ny) prisdannelse? Hvordan prisfastsætter f.eks. dit flyselskab,
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/12/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Bluth during the Spring '08 term at Copenhagen Business School.

Page1 / 58

F17 -Transfer Pricing and Pricing_in_practice - Managerial...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online