F18 - Investering-Finansiering_Lektion_1_SIF_1-3

F18 - Investering-Finansiering_Lektion_1_SIF_1-3 -...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Investering og finansiering 1 Michael Hedegaard Mh.om@cbs.dk
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
I dag: Introduktion til investering • Opstille cash flows • Håndtere cash flow til forskellige  tider (diskontering) 2
Background image of page 2
Strategiske investeringer Beslutninger om strategiske  investeringer som maksimerer  virksomhedens/organisationens værdi 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Strategiske investeringer Idé om nyt chokolade-produkt –  skal først udvikles og ud i prototype –  investeres i produktionsudstyr og  markedsføring – ekspandere på nye  markeder senere… 4
Background image of page 4
5 •  Hvilke investeringer skal virksomheden/organisationen  igangsætte for at forfølge sin strategi, vision og mål bedst  muligt? •  Hvilke investeringsmuligheder findes der? •  Hvilke scenarier kan tænkes i hvert tilfælde? •  Hvordan træffer vi bedst valg ud fra  virksomhedens/organisationens vision?
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6 En plan…. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Produktudvikling Produktionsudstyr Markedsføring Salgsindtægter Udgifter Markedsekspansio n
Background image of page 6
Investeringsbegrebet En investering er i økonomisk terminologi  defineret som en handling, beslutning eller  strategi, der medfører en samhørende række  af ind- og udbetalinger, der er tidsmæssigt  adskilte 7
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Opbygning af cash flow • De forretningsmæssige og tekniske vurderinger  skal omsættes til kvantitative cash flows • Kvaliteten af cash flows afgør hvor værdifuld  investeringskalkulen er • Det er væsentligt at vurdere hvilke faktorer der skal  indgå i analysen • Cash flows opgøres inkrementalt • Finansieringssiden indgår ikke i investeringens  cash flow
Background image of page 8
Cash flow  er den afgørende  målestok i investeringsanalysen  Det svarer altså  ikke  til regnskab  og regnskabsanalyse hvor det er  regnskabsmæssige indtægter og  omkostninger  der er måles 9 Opbygning af cash flow Revenue is vanity Revenue is vanity Profit is sanity Profit is sanity Cash is king Cash is king
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Scenarieopbygning 10 Muligheder og  trusler Styrker og svagheder Makro: PESTEL Industri: PLC, BCG, 5F,  markedsform etc.
Background image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/12/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Bluth during the Spring '08 term at Copenhagen Business School.

Page1 / 35

F18 - Investering-Finansiering_Lektion_1_SIF_1-3 -...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online