{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

F18 - Investering-Finansiering_Lektion_1_SIF_1-3

F18 - Investering-Finansiering_Lektion_1_SIF_1-3 -...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Investering og finansiering 1 Michael Hedegaard [email protected]
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I dag: Introduktion til investering • Opstille cash flows • H å ndtere cash flow til forskellige  tider (diskontering) 2
Background image of page 2
Strategiske investeringer Beslutninger om strategiske  investeringer som maksimerer  virksomhedens/organisationens værdi 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Strategiske investeringer Id é  om nyt chokolade-produkt –  skal først udvikles og ud i prototype –  investeres i produktionsudstyr og  markedsføring – ekspandere p å  nye  markeder senere… 4
Background image of page 4
5 •  Hvilke investeringer skal virksomheden/organisationen  igangsætte for at forfølge sin strategi, vision og m å l bedst  muligt? •  Hvilke investeringsmuligheder findes der? •  Hvilke scenarier kan tænkes i hvert tilfælde? •  Hvordan træffer vi bedst valg ud fra  virksomhedens/organisationens vision?
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 En plan…. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Produktudvikling Produktionsudstyr Markedsføring Salgsindtægter Udgifter Markedsekspansio n
Background image of page 6
Investeringsbegrebet En investering er i økonomisk terminologi  defineret som en handling, beslutning eller  strategi, der medfører en samhørende række  af ind- og udbetalinger, der er tidsmæssigt  adskilte 7
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Opbygning af cash flow • De forretningsmæssige og tekniske vurderinger  skal omsættes til kvantitative cash flows • Kvaliteten af cash flows afgør hvor værdifuld  investeringskalkulen er • Det er væsentligt at vurdere hvilke faktorer der skal  indg å  i analysen • Cash flows opgøres inkrementalt • Finansieringssiden indg å r ikke i investeringens  cash flow
Background image of page 8
Cash flow  er den afgørende  m å lestok i investeringsanalysen  Det svarer alts å   ikke  til regnskab  og regnskabsanalyse hvor det er  regnskabsmæssige indtægter og  omkostninger  der er m å les 9 Opbygning af cash flow Revenue is vanity Revenue is vanity Profit is sanity Profit is sanity Cash is king Cash is king
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Scenarieopbygning 10 Muligheder og  trusler Styrker og svagheder Makro: PESTEL Industri: PLC, BCG, 5F,  markedsform etc.
Background image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}