F19 - Investering-Finansiering_Lektion_2_SIF_4_5

F19 - Investering-Finansiering_Lektion_2_SIF_4_5 -...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Fra sidst…. .En plan….? Forventet fremtidig cash flow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Produktudvikling -23.000.000 Produktionsudstyr -55.000.000 -25.000.000 Markedsføring -20.000.000 -15.000.000 -5.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 Salgsindtægter 500.000 20.000.000 40.000.000 65.000.000 90.000.000 120.000.00 0 130.000.00 0 130.000.00 0 100.000.00 0 Udgifter -400.000 -5.500.000 -7.000.000 -9.000.000 -12.000.000 -15.000.000 -17.000.000 -19.000.000 -18.000.000 Markedsekspansion -25.000.000 -15.000.000 -8.000.000 Netto cash flow -23.000.000 -84.900.000 -21.500.000 28.000.000 -8.000.000 50.000.000 94.000.000 103.000.00 0 111.000.00 0 82.000.000
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 •  Kapitalværdi/nutidsværdi/Net Present Value •  Annuitetsværdien (gennemsnit pr. termin) •  Den interne rente (forrentningen af den til enhver tid         investerede kapital) •  Tilbagebetalingstiden (hvornår er pengene hjemme igen?) Vurdering af investeringer
Background image of page 2
3 Enkeltinvestering Kapitalværdimetoden: En investering er ved en given kalkulationsrente lønsom, hvis dens  kapitalværdi er større end 0 Fundamentalprincip  I Kun ét alternativ         N K 0  =   NB t  ∙ (1+R) -t  ≥ 0        t=0
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Annuitetsmetoden : En investering er lønsom, hvis dens annuitet er  positiv (større end 0) ved den givne  kalkulationsrente A = K 0  ∙  α   N  R -1  > 0
Background image of page 4
5 Den interne rentes metode En investering er lønsom, hvis dens interne rente er større end  kalkulationsrenten   K 0 Kalkulationsrenten Den interne  rente N K 0  =   NB t  ∙ (1+R i ) -t  = 0              t=0 Den interne rente er den kalkulationsrente, der giver en kapitalværdi  på nul:
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Forventet fremtidig cash flow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Produktudvikling -23.000.000 -10.000.000 -11.000.000 Produktionsudstyr -55.000.000 -21.000.000 -25.000.000 -10.000.000 Markedsføring -20.000.000 -15.000.000 -5.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -5.000.000 Salgsindtægter 500.000 20.000.000 40.000.000 65.000.000 90.000.000 120.000.000 130.000.000 130.000.000 100.000.000 Udgifter -400.000 -5.500.000 -7.000.000 -9.000.000 -12.000.000 -15.000.000 -17.000.000 -19.000.000 -18.000.000 Markedsekspansion -25.000.000 -15.000.000 -8.000.000 -5.000.000 Netto cash flow -23.000.000 -84.900.000 -21.500.000 28.000.000 -8.000.000 50.000.000 94.000.000 103.000.000 111.000.000 82.000.000 Diskonteringsrente: 20% NPV/K 21.410.019 21.410.019 -19.166.667 -58.958.333 -12.442.130 13.503.086 -3.215.021 16.744.899 26.233.675 23.954.508 21.512.544 13.243.458 IRR 24,70% Annuitet -5.106.777 5.106.777 5.106.777 5.106.777 5.106.777 5.106.777 5.106.777 5.106.777 5.106.777 5.106.777 5.106.777
Background image of page 6
7 Påvirker to investeringer, A og B, hinanden giver det anledning til 3  alternativer: A alene • B alene • Både A og B Forudsætter investering i B, at der allerede er investeret i A, giver det anledning  til to alternativer: A alene • Både A og B Til vurdering af alternative investeringers rangorden benyttes  investeringsteoriens Fundamentalprincip II Investeringerne er helt uafhængige og påvirker ikke hinanden, de kan dog være  gensidigt udelukkende Fundamentalprincip II
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8 •  Kapitalværdimetoden Alternativet med den højeste positive kapitalværdi vælges Kapitalværdien er et udtryk for ændringen i investors formue  (ændring i forbrugsmuligheder) 1. Alternativerne har  samme  levetid
Background image of page 8
9 Et lille eksempel Kalkulationsrente 10% Alternativ 1:
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 41

F19 - Investering-Finansiering_Lektion_2_SIF_4_5 -...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online