{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

psihologie cognitiva - ELENA-CLAUDIA RUSU PSIHOLOGIE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ELENA-CLAUDIA RUSU PSIHOLOGIE COGNITIVĂ Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României RUSU ELENA-CLAUDIA Psihologie cognitivă/ Elena-Claudia Rusu. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007 VI.6. Manipularea mentală a imaginilor În conformitate cu ipoteza echivalenţei funcţionale, care este susţinută de către mulţi cognitivişti (Farah, 1988; Finke, 1989; Jolicoueru şi Kosslyn, 1985 etc.), deşi imageria vizuală nu este identică cu per-cepţia vizuală, ea este echivalentă din punct de vedere funcţional cu aceasta. Paivio scria acum câteva decenii că deşi nu construim imaginiidentice cu perceptul, construim imagini care sunt echivalente funcţional cu perceptele. Aceste imagini echivalente funcţional sunt analoage cu perceptele fizice pe care le reprezintă. Ronald Finke (1989) a propus unele principii privind modul în care imageria vizual ppp ă poate fiechivalentă funcţional cu percepţia vizuală. Acestea sunt prezentate întabelul de mai jos: Principii Întrebări posibile determinate de principii 1.Transformările mentale ale imaginilorşi mişcările mentale vizavi de imagini corespund cu transformări şi m işcări similare vizavi de obiectele fiziceşi percepte Imaginile noastre mentale urmează aceleaşi legi ale mişcăriişi spaţiului care sunt observate la perceptele vizuale? De exemplu, ia mai mult timp să manipulăm o imagine mentală la un unghi de rotaţie mai mare decât la unul mai mic? Durează mai mult să scanăm o distanţă mare într- o imagine mentală decât una mică? 2.Relaţiile spaţiale dintre elementele unei imagini vizuale sunt analoage cu acele relaţii din spaţiul fizic Caracteristicile imaginilor mentale sunt analoage cu caracteristicile perceptelor? De exemplu, este mai uşor să vedem detaliile imaginilor mentale mai mari decât pe ale celor mai mici? Obiectele care sunt mai aproape unele de altele în spaţiul fizic sunt, de asemenea, mai aproape în imaginile mentale ale spaţiului? 3. Imaginile mentale pot fi utilizate pentru a genera informaţie care nu a fost stocată explicit în timpul encodării. După ce participanţii au fost rugaţi să for- meze o imagine mentală, pot să răspundă la întrebări care necesită să infereze infor- maţia, bazându-se pe imagine, care nu a fost encodată specific în momentul în care ei au creat imaginea? De exemplu, să presupunem că participanţii sunt rugaţi să-
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
şi imagineze un pantof sport. Pot ei, mai târziu, să răspundă la întrebări de genul „Câte găuri prin care trece şiretul există într-un pantof sport?” 4. Construcţia imaginilor mentale este analoagă cu construcţia figurilor perce- pute vizual. Durează mai mult să construim mental o imagine mentală mai complexă decât una simplă? Ne ia mai mult timp să construim o imagine mentală a unei imagini mai mari decât pe cea a uneia mai mici?
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

psihologie cognitiva - ELENA-CLAUDIA RUSU PSIHOLOGIE...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online