{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Lab2_DigitalSystem

Lab2_DigitalSystem - H H ệ ệ t t h h ố ố n n g g s...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: H H ệ ệ t t h h ố ố n n g g s s ố ố ( ( D D i i g g i i t t a a l l S S y y s s t t e e m m ) ) : : L L a a b b 2 2 …………………………………………………………………………………………………………. U U I I T T 2 2 9 9 L L ư ư u u h h à à n n h h n n ộ ộ i i b b ộ ộ 1 1 S ố và cách hi ể n th ị ( Numbers and Displays ) M ục đích lab 2: Thiế t k ế m ạ ch chuy ể n t ừ s ố nh ị phân sang th ậ p phân và m ạ ch c ộ ng s ố BCD Hướng dẫn cách đóng gói v à tái s ử dụng 1 mạch đ ã thi ết kế T ạo 1 file .bdf, v ẽ m ạch cần sử dụng lại trên đó. Ch ọn File -> Create / Update -> Create symbol file for current file, t ạo ra file .bsf Sau khi t ạo ra file .bsf, s ử d ụng lại mạch n ày b ằng cách chọn Symbol Tool N ếu m ạch đóng gói sử dụn g trên cùng project làm vi ệc, ta có thể thấy symbol tương ứng trong m ục Project . N ếu m ạch đóng gói sử dụn g không cùng project làm vi ệc, ta có thể l ấy symbol b ằng cách chỉ đường dẫn đến file .bsf tương ứng. H H ệ ệ t t h h ố ố n n g g s s ố ố ( ( D D i i g g i i t t a a l l S S y y s s t t e e m m ) ) : : L L a a b b 2 2 …………………………………………………………………………………………………………. U U I I T T 2 2 9 9 L L ư ư u u h h à à n n h h n n ộ ộ i i b b ộ ộ 2 2 Ph ầ n I S ử d ụng 16 Switch và 4 đèn Led 7 đoạ n thi ế t k ế m ạch như h ình 1.1. L ưu ý m ỗ i Led 7 đoạ n ch ỉ hi ể n th ị giá tr ị t ừ 0 đế n 9, các giá tr ị t ừ 1010 đế n 1111 s ẽ không c ầ n xem xét....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Lab2_DigitalSystem - H H ệ ệ t t h h ố ố n n g g s...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online