{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Lab4_DigitalSystem

Lab4_DigitalSystem - H thng s(Digital System Lab 4 BI THC...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H th ng s (Digital System): Lab 4 ……………………………………………………………………………………….. UIT 2009 L ưu hành nộ i b 2 BÀI TH ỰC H ÀNH 4 B ộ đếm (Counters) M ục đích b ài th ực h ành 4: hi ểu v à thi ết kế bộ đếm Ph ần I Tìm hi ểu về bộ đếm tuần tự ( hay còn g ọi l à b ộ đếm không đồng b ộ hoặc nối tiếp ) s d ụng T flipflop T ừng bước thực hiện 1. Thi ết kế 3 b ộ đếm v ới y êu c ầu như sau: B ộ đếm thứ 1: M = 8 (M là h ệ số đếm hay c òn g ọi là dung lượng bộ đếm) , đếm t ừ 0 đến 7 B ộ đếm thứ 2 : B ộ đếm ngược từ 7 tới 0 B ộ đếm thứ 3 : M = 6, đếm từ 0 đến 5 2. T ạo waveform file kiểm tra lại các m ạch đ ã thi ết kế 3. Gán pin cho t ừng m ạch tr ên KEY0 cho Clock và SW1, SW0 cho Enable và Reset input c ủa các flipflop.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}