{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chap02

Chap02 - Chng 2 H THNG S M Cc khi nim Mc Logic(Logic Level...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 1 Ch ng ươ 2: H TH NG S Đ M Ố Ế Các khái ni m M c Logic (Logic Level) Gi n đ xung (Waveform) Các lo i tín hi u s Gi n đ đ nh thì (Timing Diagram) ồ ị L ng thông tin và s mã hoá thông tin ượ H th ng s ệ ố Các đ nh nghĩa Các h đ m (c s ) thông d ng ệ ế ơ ố Chuy n đ i c s ổ ơ ố S nh phân Bi u di n s có d u Các phép toán s h c trên s có d u ố ọ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 2 Các khái ni m M c Logic (Logic Level) Gi n đ xung (Waveform) Các lo i tín hi u s Gi n đ đ nh thì (Timing Diagram) ồ ị L ng thông tin và s mã hoá thông tin ượ
Background image of page 2
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 3 M c Logic (Logic Level) H th ng s nh phân ch có 2 s : 0 và 1 (còn g i là các bit – ệ ố binary digit). Trong các m ch s cũng có 2 m c đi n áp đ i di n cho 2 giá tr 0 và 1: 1: là m c đi n áp cao (HIGH) 0: là m c đi n áp th p (LOW)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 4 Gi n đ xung (Waveform) c a tín hi u s
Background image of page 4
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 5 Các tín hi u s Có d ng sóng có chu kỳ ho c không có chu kỳ T n s c a d ng sóng có chu kỳ T ố ủ Chu kỳ b n ph n
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 6 Gi n đ đ nh thì (Timing Diagram) ồ ị
Background image of page 6
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 7 L ng thông tin và s mã hoá thông tin ượ Thông tin đ c đo l ng b ng đ n v thông tin mà ta g i là ượ ườ ơ bit. L ng thông tin đ c đ nh nghĩa b i công th c: ượ ượ I = Log 2 (N) Trong đó: I: là l ng thông tin tính b ng bit ượ N: là s tr ng thái có th có ố ạ Ví d , đ bi u di n m t tr ng thái trong 8 tr ng thái có th có, ta
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 26

Chap02 - Chng 2 H THNG S M Cc khi nim Mc Logic(Logic Level...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online