{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chap03 - Chng 2 I S BOOLE Cc tin(Axioms Cc nh l c bn(Basic...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 1 Ch ng 2: Đ I S BOOLE ươ Các tiên đ (Axioms) Các đ nh lý c b n (Basic Theorems) ơ Hàm Boole (Boolean Function) D ng chính t c và d ng chu n c a hàm Boole Rút g n hàm Boole Ph ng pháp đ i s ươ Ph ng pháp bìa KARNAUGH ươ Ph ng pháp ph c h p kh i ươ Ph ng pháp Mc.Cluskey ươ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 2 Các tiên đ (Axioms) Ph n t đ ng nh t (Identity Element): - V i phép toán OR, ph n t đ ng nh t là 0: x + 0 = 0 + x = x - V i phép toán AND, ph n t đ ng nh t là 1: x . 1 = 1 . x = x Tính giao hoán (Commutative Property): x + y = y + x x . y = y . x Tính phân b (Distributive Property): x + ( y . z ) = ( x + y ) . ( x + z ) x . ( y + z ) = x . y + x . z Ph n t bù (Complement Element): x’ ho c x x + x = 1 x . x = 0
Background image of page 2
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 3 Các đ nh lý c b n (Basic Theorems) ơ x = x x + x = x x . x = x x + 1 = 1 x . 0 = 0 x + x . y = x x . (x + y) = x x + (y + z) = (x + y) + z x . (y . z) = (x . y) . z
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 4 Các đ nh lý c b n (Basic Theorems) (tt) ơ Đ nh lý De Morgan x + y = x . y M r ng: ở ộ x1 + x2 + .. + xn = x1 . x2 .. xn x . y = x + y x1 . x2 .. xn = x1 + x2 + .. + xn Tính đ i ng u (Duality): Hai bi u th c đ c g i là đ i ượ ng u c a nhau khi ta thay phép toán AND b ng OR, phép toán OR b ng AND, 0 thành 1 và 1 thành 0. Th t phép toán: ứ ự theo th t d u ngo c (), NOT, AND, OR ứ ự
Background image of page 4
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 5 Hàm Boole (Boolean Function) Bù c a 1 hàm: Có 2 cách xác đ nh S d ng đ nh lý De Morgan: Vd: F = x . y + x’ . y’ . z F’ = ( x . y + x’ . y’ . z )’ = ( x . y )’ . ( x’ . y’ . z )’ = ( x’ + y’ ) . ( x + y + z’ ) L y bi
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}