{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chap04

Chap04 - Chng 4 H t hp Mch 2 mc Mch nhiu mc Mch cng(adder B...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 1 Ch ng 4: H t h p ươ ệ ổ ợ Ch ươ ệ ổ ợ M ch 2 m c M ch nhi u m c M ch c ng (adder) B tr (Subtractor) ộ ừ B c ng/tr nh phân ộ ộ B nhân H Chuy n Mã (Code Conversion) B Gi i Mã (DECODER) B Mã Hóa (ENCODER) B D n Kênh (Multiplexer - MUX) ộ ồ B Phân Kênh (DEMUX) B So Sánh Đ L n (Comparator) ộ ớ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 2 Ch ng 4: H t h p ươ ệ ổ ợ Ch ươ ệ ổ ợ M ch t h p (Combinational Circuit) và M ch tu n t ổ ợ ầ ự (Sequential Circuit) Combinational circuit n input variables m output variables L ượ c đ kh i m ch k ế t h S đ kh i m ch t h p ơ ồ ổ ợ
Background image of page 2
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 3 M ch 2 m c M ch 2 m c Các c ng có tính ch t bù (NAND, NOR)th ng nhanh h n ườ ơ và d xây d ng h n các c ng không đ o (AND, OR) ơ M ch NAND-NAND » Ví d : hàm đa s 4 bi n f(A,B,C,D) dùng c ng AND-OR và ế dùng c ng NAND-NAND f=ABC+ABD+ACD+BCD Các ký hi u c ng NAND Tích c c 0 Tích c c 1
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 4 M ch 2 m c NOR-NOR M ch 2 m c NOR-NOR B t kỳ hàm Logic nào cũng có th mô t ch dùng c ng NOR Ví d : f(A,B,C,D)=(A+B)(B+D)(A+D)(C+D)(B+C)(A+C) Tích c c 0 Tích c c 1
Background image of page 4
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 5 C ng XOR và c ng t ng đ ng ươ ươ C ng XOR và c ng t ng đ ng ươ ươ XOR: XNOR: VD: Hàm so sánh b ng c a 2 s 2 bit dùng c ng XNOR Y X Y X Y X + = Y X XY Y X + = ABC C B A f BC A C B A f + = + = 2 1 XNOR = XOR ?
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 6 M ch nhi u m c M ch nhi u m c Dùng trong tình hu ng m ng 2 m c không đ c a chu ng ượ ư ho c không kh thi Kh năng Fan-in, Fan-out Ví d : hàm f=ABC+ABD+ACD+BCD ch dùng các c ng 2 đ u vào và 1 đ u ra Đôi khi giúp t i thi u hóa hàm logic VD: Z=AC+AD+AE+BC+BD+BE+CD
Background image of page 6
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 7 Các b c thi t k m ch t h p ướ ế ế ạ ổ ợ Các b ướ ế ế ạ ổ ợ 1. Xác đ nh bài toán đ đi đ n k t lu n ế ế có nh ng đ u nh p, xu t nào 2. L p b ng chân tr xác đ nh m i quan h gi a nh p và xu t ệ ữ 3. D a vào b ng chân tr , xác đ nh hàm cho t ng ngõ ra 4. Tìm bi u th c rút g n c a t ng ngõ ủ ừ ra ph thu c vào các bi n ngõ vào ế 5. V s đ m ch theo các hàm đã đ n ẽ ơ ồ ạ ơ gi n. Prose Logic Expression Minimized Logic Expression Software/ Hardware System Synthesis Implementation
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 8 M ch c ng (adder) M ch c ng (adder) Bảng chân trị và mạch cho bộ nửa cộng  B n a c ng (half adder)
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 40

Chap04 - Chng 4 H t hp Mch 2 mc Mch nhiu mc Mch cng(adder B...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online