Chap05

Chap05 - Chng 5 H tun t Gii thiu Cc mch cht Flip-flop Chuyn...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 1 Ch ng 5: H tu n t ươ ệ ầ ự Ch ng 5: H tu n t ươ ệ ầ ự Gi i thi u Các m ch ch t Flip-flop Chuy n đ i gi a các lo i Flip-flops ng d ng c a các Flip-flop
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 2 Gi i thi u Gi i thi u Electronics Systems Analog Systems Digital Systems Sequential Combinational Synchronuos Asynchronuos
Background image of page 2
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 3 Gi i thi u (tt) Gi i thi u (tt) M ch logic tu n t là m ch có các ngõ ra tùy thu c không ầ ự ch vào tr ng thái hi n t i c a các ngõ vào mà còn tùy thu c ệ ạ ủ vào m t chu i các ngõ vào tr c đó. ướ M CH T H P Ổ Ợ PH N T NH Ngõ ra Ngõ vào
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 4 Các m ch ch t Các m ch ch t Flip_Flop: là m ch tu n t mà nó th ng l y m u các ngõ ầ ự ườ vào và làm thay đ i các ngõ ra t i nh ng th i đi m xác đ nh b i xung clock . Latch (ch t): là m ch tu n t mà nó liên t c xem xét các ầ ự ngõ vào và làm thay đ i các ngõ ra b t c th i đi m nào ấ ứ ờ không ph thu c vào xung clock. LATCH Ungated latch Gated latch
Background image of page 4
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 5 Ungated SR Latch Ungated SR Latch Dùng c ng NOR: . . Q R (Reset) Q S (Set) 1 2 S R Q(t+1) 0 0 Q(t) No change 0 1 0 Clear to 0 1 0 1 Set to 1 1 1 X Indeterminate S R Q Q
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 6 Ungated SR-Latch (tt) Ungated SR-Latch (tt) Dùng c ng NAND: . . Q S (Set) Q R (Reset) 1 2 S R Q Q S R Q t+1 Q t+1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 Q t Q t C m
Background image of page 6
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 7 Gated SR-latch Gated SR-latch Ngõ vào cho phép C còn đ c g i là ngõ vào xung clock (CK). ượ Ch t SR này còn đ c g i là ch t SR có ngõ vào xung clock ượ tích c c cao.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 8 D latch D latch D C Q Q 1      Set to 1 1 0      Clear to 0 0 Q(t+1) D U 3 N O R 2 1 2 3 U 4 N O R 2 1 2 3 U 2 A N D 2 1 2 3 U 1 A N D 2 1 2 3 U 5 N O T 1 2 D Q _ Q C
Background image of page 8
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 9 JK latch JK latch T m ch l t SR ừ ạ Kh c ph c nh c đi m c a SR ượ J C Q Q K Complement 1 1 1          Set to 1 0 1 0          Clear to 0 1 0 Q(t)      No change 0 0 Q(t+ 1) K J ) ( t Q
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Khoa KTMT Vũ Đ c Lung 10 T latch T latch T JK latch N i J v i K T C Q Q Complement 1 Q(t)     No change 0 Q(t+1) T ) ( t Q
Background image of page 10