Chap05-Baitap

Chap05-Baitap - Chng 5 H tun t Thit k mch m ni tip mod 16 m...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ng 5: H tu n t ươ 5-1 Thi t k m ch đ m n i ti p mod 16 đ m lên dùng T-FF (xung clock c nh lên, ngõ Pr và ế ế ế ế ế ngõ Cl tích c c m c th p). 5-2 Thi t k m ch đ m n i ti p mod 16 đ m xu ng dùng T-FF (xung clock c nh lên, ngõ Pr và ế ế ạ ế ố ế ế ngõ Cl tích c c m c th p). 5-3 D a trên k t qu bài ế 4-1 , thi t k m ch đ m n i ti p mod 10 đ m lên ế ế ạ ế ố ế ế 0 1 2 9 0 5-4 D a trên k t qu bài ế 4-2 , thi t k m ch đ m n i ti p mod 10 đ m xu ng ế ế ạ ế ố ế ế 15 14 13 6 15 5-5 D a trên k t qu bài ế 4-2 , thi t k m ch đ m n i ti p mod 10 đ m xu ng ế ế ạ ế ố ế ế 9 8 7 0 9 5-6 N u s d ng JK-FF ho c D-FF thay cho T-FF trong các bài ế ử ụ 4-1 4-2 thì thay đ i th nào? ế 5-7 Thi t k m ch đ m n i ti p có n i dung thay đ i theo quy lu t c a mã 2421, s d ng JK- ế ế ạ ế ế ậ ủ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Chap05-Baitap - Chng 5 H tun t Thit k mch m ni tip mod 16 m...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online