Chap06

Chap06 - Khoa KTMT Vũ Đ c Lung ứ 1 Ch ng 6: Các thi t...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Khoa KTMT Vũ Đ c Lung ứ 1 Ch ng 6: Các thi t b Logic l p trình đ c ươ ế ị ậ ượ Ch ng 6: Các thi t b Logic l p trình đ c ươ ế ị ậ ượ B nh bán d n ộ ớ ẫ B nh b ng ộ ớ ả Programmable Logic device Thi t k h th ng s dùng ROM ế ế ệ ố ố C u trúc n i c a ROM ấ ộ ủ Khoa KTMT Vũ Đ c Lung ứ 2 B nh bán d n ộ ớ ẫ B nh bán d n ộ ớ ẫ Khoa KTMT Vũ Đ c Lung ứ 3 B nh b ng ộ ớ ả B nh b ng ộ ớ ả Ð a ch A ị ỉ : 0 <= A <= 2 N –1 N - đ r ng t c a đ a ộ ộ ừ ủ ị ch ỉ . Đ r ng t d li u ộ ộ ừ ữ ệ th ng ườ là m = 1,8,16,32,64,… bit Dung l ng b nh K ượ ộ ớ đ c xác đ nh b i: ượ ị ở K=mxn (bit) V i m là đ r ng t d ớ ộ ộ ừ ữ li u, n là s đ a ch ệ ố ị ỉ B ng ROM có N=3 ả bit đ a ch , m=2 bit d li u ị ỉ ữ ệ Khoa KTMT Vũ Đ c Lung ứ 4 Programmable Logic device PLD: tên g i t ng quát c a m t IC s có th l p trình đ c ọ ổ ủ ộ ố ể ậ ượ đ th c hi n các hàm logic khác nhau. ể ự ệ Các thi t k dùng PLD có các u đi m sau: ế ế ư ể...
View Full Document

This note was uploaded on 11/13/2011 for the course ECON 2 taught by Professor Khai during the Spring '11 term at MIT.

Page1 / 29

Chap06 - Khoa KTMT Vũ Đ c Lung ứ 1 Ch ng 6: Các thi t...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online