{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chap08 - Khoa KTMT Vũ Đ c Lung ứ 1 Ch ng 8 Các h vi m...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Khoa KTMT Vũ Đ c Lung ứ 1 Ch ng 8: Các h vi m ch s ươ ọ ạ ố Ch ng 8: Các h vi m ch s ươ ọ ạ ố Các h m ch logic l ng c c ọ ạ ưỡ ự Các h m ch logic đ n c c ọ ạ ơ ự Các đ c tr ng c a các vi m ch s ặ ư ủ ạ ố Khoa KTMT Vũ Đ c Lung ứ 2 Phân lo i ạ Phân lo i ạ Khái ni m ệ h vi m ch s ọ ạ ố h vi m ch s ọ ạ ố (h các ph n t Logic) ọ ầ ử h m ch logic l ng c c ọ ạ ưỡ ự h m ch logic l ng c c ọ ạ ưỡ ự- RTL (resistor – transistor logic)- DTL (diode-transistor logic)- TTL (transistor-transistor logic) h m ch logic đ n c c ọ ạ ơ ự h m ch logic đ n c c ọ ạ ơ ự- PMOS- NMOS- CMOS Khoa KTMT Vũ Đ c Lung ứ 3 Các đ c tr ng c b n c a IC ặ ư ơ ả ủ Các đ c tr ng c b n c a IC ặ ư ơ ả ủ – T c đ ho t đ ng: ph thu c ố ộ ạ ộ ụ ộ vào th i gian trì hoãn truy n t i: ờ ề ả – Hàm ch c năng mà m ch ph i th c hi n ứ ạ ả ự ệ – Fan in, Fan out – Th i gian tr trung bình ờ ễ – T n s ho t đ ng l n nh t cho phép ầ ố ạ ộ ớ ấ – Kh năng ch ng nhi u ả ố ễ – Công su t tiêu th ấ ụ – Các yêu c u v ngu n đi n ầ ề ồ ệ – Mi n nhi t đ h at đ ng: 0-700C cho các ng d ng tiêu dùng và ề ệ ộ ọ ộ ứ ụ công nghi p, t 550C – 1250C cho các m c đích quân s ệ ừ ụ ự 2 pLH pHL delay t t t + = input output Khoa KTMT Vũ Đ c Lung ứ 4 Các đ c tr ng c b n c a IC (tt) ặ ư ơ ả ủ Các đ c tr ng c b n c a IC (tt) ặ ư ơ ả ủ Các tham s dòng và áp ố Các tham s dòng và áp...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}