De Giua Ky

De Giua Ky - BI TP TNG KT CUI K Ch : - khi lm bi sinh vin...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÀI T P T NG K T CU I KỲ Chú ý : - khi làm bài sinh viên nêu ra nh ng lý thuy t c b n đ áp d ng vào bài làm ế ơ ả - Ghi rõ t ng b c làm và dùng hình nh đ c ch p l i b ng nút ướ ượ ụ ạ ằ print Scm đ di n t k t qu c a t ng b c làm . ễ ả ế ả ủ ừ ướ 1. ( 2 sinh viên ) thi t k m ch đèn led 7 đo n đ c ch y theo mô hình sau ế ế ạ ượ 2. ( 2 sinh viên ) thi t k m ch đèn led 7 đo n đ c ch y theo mô hình sau ế ế ạ ượ 3. ( 2 sinh viên ) thi t k m ch đèn led 7 đo n đ c ch y theo mô hình sau ế ế ạ ượ 4. ( 2 sinh viên ) thi t k m ch đèn led 7 đo n đ c ch y theo mô hình sau ế ế ạ ượ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
5. (2  Sinh viên ) Thi ế t k ế  m ch đ ng h  kim 6. ( 2 Sinh viên ) Thi ế t k ế  m ch đi u khi n đèn đ ườ ng h m, đèn c u thang. 7. ( 2 Sinh viên ) Thi ế t k
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 3

De Giua Ky - BI TP TNG KT CUI K Ch : - khi lm bi sinh vin...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online