TH 2-1

TH 2-1 - Bi thc hnh s 2: Thit k mch t hp v kho st mt s IC t...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bài th c hành s 2: Thi t k m ch t h p và kh o sát m t s IC t h p ế ế ạ ổ ợ ộ ố ổ ợ Ph n I: Thi t k m ch t h p. Sinh viên có s th t l làm bài 1, ch n làm bài 2. ế ế ạ ổ ợ ố ứ ự ẻ 1. Cho hàm s : F(A,B,C,D) = Σ(0, 1, 5, 8, 12, 14, 15) + d(2, 7, 11) a) Vi t bi u th c d ng t i thi u hóa cho hàm ế b) V s đ logic cho hàm ch dùng c ng ẽ ơ ồ NAND 2 đ u vào c) V s đ logic cho hàm dùng c ng ẽ ơ ồ NOR 2 đ u vào d) V hình và ki m tra k t qu trên máy tính ế 2. Cho hàm s : F(A,B,C,D) = Π(0, 1, 4, 5, 10, 11, 12) + d(3, 8, 14) a) Vi t bi u th c d ng t i thi u hóa cho hàm ế b) V s đ logic cho hàm ch dùng c ng
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2011 for the course ECON 2 taught by Professor Khai during the Spring '11 term at MIT.

Ask a homework question - tutors are online