{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

TH 3-2 - Thc hnh H thng s Bi thc hnh s 3 Mch s hc Cch to...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Th c hành H th ng s Bài th c hành s 3 M ch s h c Cách t o symbol : Gi s các b n t o ra 1 m ch t h p logic nh hình v v i tên TH03 ả ử ư Trong C:\max2work\th03\th03.gdf Đ dùng m ch này cho nh ng bài h c sau, các b n c n t o ra symbol đ l n sau ể ầ không c n ph i v l i n a mà t đ ng dùng ngay nó v i cái tên TH03 ẽ ạ Sau khi ki m tra tính đúng đ n c a m ch, click vào File/Create Default Symbol các b n s nh n đ c symbol đó t i ượ C:\max2work\th03\* Khi các b n c n dùng đ n m ch logic này các b n nh p đôi chu t vào kho ng ế tr ng trong Graphic Editor đ m ra h p pop-up Enter Symbol và ch n Symbol TH03 C:\max2work\th03\* Khoa K thu t máy tính-Đ i h c công ngh thông tin
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Th c hành H th ng s T i đây các b n s nh n đ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}