{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

TH 7 - Bi thc hnh s 7 Thanh ghi v b nh Nhng khi nim v...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bài th c hành s 7: Thanh ghi và b nh Nh ng khái ni m v flip-flop - Là m t m ch s có s d ng xung đ ng h và dùng l u tr m t bit nh phân ử ụ ư ữ ộ - Có 2 ngõ ra, m t cho giá tr bình th ng và m t cho giá tr bù ườ - Có 4 lo i m ch l t thông d ng SD,D,JK,T Dùng b ng d i đây đ thi t k symbol c a t ng m ch l t ướ ế ế ủ ừ S R Q(t) Q(t+1) 0 X 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 X 0 1 1 M ch SR M ch D M ch JK M ch T - Thi t k 1 thanh ghi đ n gi n 4 bit có 4 bít vào i ế ế ơ 0 ,i 1 ,i 2 ,i 3 có 4 bit ra a 0 ,a 1 ,a 2 ,a 3 và có 1 đ u xung Clock, 1 đ u vào Clear . Dùng 4 m ch D trên ,khi đ u D Q(t) Q(t+1) 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 J K Q(t) Q(t+1) 0 X 0 0 1 X 0 1 X 1 1 0 X 0 1 1 T Q(t) Q(t+1) 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
vào Clear = 0 t t c m ch D đ c kh i đ ng cùng lúc ,ngõ Clear này ph i gi m c ấ ả ạ ượ ở ộ ữ ứ 1 khi m ch ho t đ ng bình th ng và đ c l p v i Clock ạ ộ
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

TH 7 - Bi thc hnh s 7 Thanh ghi v b nh Nhng khi nim v...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online