Book2 - STT TN CNG TY H V TN KHCH CTY TNHH GiI PHP LU TR...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
STT TÊN CÔNG TY H VÀ TÊN KHÁCH SĐT CÔNG TY SĐT RIÊNG FAX Đ A CH EMAIL CTY TNHH Gi I PHÁP L U TR Ư LÊ XUÂN NH T (08) 826 77 888 0942 777 868 (08) 54 015 569 Saigon Trade Center, P.1901-37 Tôn Đ BV T Dũ Nguy n Th Song Hà 38 446 770 0918 510 194 13 Đ ng đa, F2 Tân Bình Th m M Vi n Hàn- Nh t (08) 3507 5042 0979 519 952 98 B ch Đ ng, P.24, Q.Bình Th nh Cty CP TM-DV KHKT Bách Ngh Tr ng Vĩnh Luân ươ (08) 6259 2108 0903 718 620 08 6259 2108 11/5A Đ ng TCH 26,KP3, P. Tân Chánh Hi p, Qu n 12, Tp.HCM ườ KHUNACO IMPORT EXPORT CO.,HEANG SOKHUN (855) 11 355 578 (855) 23 884 295 No.350BZEo, Road 173, Sangkat Olym BV Đ i h c Y d c TP.HCM ạ ọ ượ Tr n Anh Tu n (08)3955 5548 0903 731 120 (08) 3955 9706 201 Nguy n Chí Thanh, P.12, Q.5, TP. Chuyên Khoa Tai-Mũi-H ng Lê Thanh S n ơ 0983 353 116 MINH AN CO., LDT Đoàn Tu n S n ơ (84-8) 3844 4508-390908 419 878
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/16/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Peter during the Spring '11 term at FH Wiener Neustadt.

Ask a homework question - tutors are online